Ekonomi

Takasbank « Kavramlar

?MKB'de i?lem gören senetlerin muhafazas? ile görevli olan ?MKB Takas ve Saklama Bankas? A.?., böylece i?lemlerin düzgün olarak i?lenmesi ve düzenli olarak tutulmas?na faydal? olmaktad?r.

Kote olan senetlerin büyük bir k?sm? burada muhafaza edildi?i için ayr?ca fiziki bir dola??ma, hatta ?irketlerin senet basmalar?na gerek yoktur. ?öyle ki, ?MKB'deki i?lemler elektronik ortamda yap?ld???ndan burada fiziki bir dola??m olmamaktad?r, bu durum da gereksiz say?da senet bas?lmas? külfetinden ?irketleri kurtarmaktad?r.

Emisyon « Kavramlar

Türkçe kar??l??? "ihraç" demek olan emisyon sözcü?ü yabanc? dillerde ç?karmak, yaymak, tedavüle koymak anlam?nda kullan?l?r. Kâ??t paran?n, tahvillerin, hisse senetlerinin ilk defa piyasaya sürülmesi emisyondur. Ufakl?k paran?n piyasaya ç?kar?lmas?nda emisyon terimi kullan?lmaz.

Emisyona Merkez Bankas? yetkilidir. Emisyon Merkez Bankas?'n?n aktif ve pasifindeki geli?melerin sonucu olu?ur. Emisyonu etkileyen en önemli kalemler alt?n ve yabanc? dövizler kar??l???nda, ticari ve s?nai senetlerin reeskonta veya avansa kabulleri suretiyle, hazineye k?sa vadeli avans, hazine kefaletini haiz bonolar?n iskontosu suretiyle olu?maktad?r. Merkez Bankas? mevduat? ise, artt??? zaman emisyon ihtiyac?n? azaltan, azald??? zaman emisyon ihtiyac?n? art?ran bir faktördür.

Karaborsa « Kavramlar

Karaborsa, genellikle halk aras?nda, ucuza mal stoklan?p darl?k veya çe?itli nedenlerle kendili?inden bir mal darl??? ortaya ç?kt???nda eldeki mallar?n çok pahal?ya sat?ld??? ortama verilen add?r.

?ktisat teorisinde ise karaborsa, mal dengelerini bozan bir idare fiyat?n ilan? ile bu fiyat?n çok üstünde bir sat?? bedelinin olu?tu?u paralel piyasa olarak tan?mlan?r.