Ekonomi

Yabanc? Sermaye « Kavramlar

Yat?r?labilir kaynaklar?n ki?i ve kurulu?lar taraf?ndan ba?ka bir ülkeye ta??nmas?na verilen add?r. Yabanc? sermaye yat?r?m?, do?rudan, yani bizzat kurulu? ve ki?i taraf?ndan bir ba?ka ülkede yap?labilece?i gibi, ta??nd??? ülkedeki kurulu bulunan bir ?irketin yat?r?m?na i?tirak ?eklinde de olabilir.

Türkiye'de yabanc? sermaye politikas? 1954 y?l?nda ç?kar?lm?? bulunan 6224 say?l? yasayla düzenlenmi?tir. Ayr?ca istikrar tedbirlerinin al?nd??? 24 Ocak 1980'den sonra ç?kar?lan Yabanc? Sermaye Çerçeve Kararnamesi, bu alandaki uygulamalar? birle?tiren tamamlay?c? bir düzenleme niteli?indedir. Bu kararnameyle yabanc? sermaye izinleri büyük ölçüde kolayla?t?r?lm??, yabanc? sermayenin çal??ma alanlar? geni?letilmi? ve yat?r?mlar? da ha çekici hale getirmeye yönelik önlemler getirilmi?tir.

Kararnamenin bir ba?ka yenili?i de daha önce Devlet Planlama Te?kilat? ile çe?itli bakanl?klar taraf?ndan yürütülen i?lemlerin, Ba?bakanl?k bünyesine Hazine ve D?? Ticaret Müste?arl???'na ba?l? Yabanc? Sermaye Genel Müdürlü?ü'nün yetki alan? içine al?nm?? olmas?d?r.

Yürürlükteki mevzuatta yabanc? sermaye için öngörülen ko?ullar ülkenin ekonomik geli?mesine yararl? olma, özel giri?ime aç?k bir alanda çal??ma, tekel ya da özel bir imtiyaza sahip olmamad?r. Döviz, araç, gereç ve makinenin yan? s?ra lisans, patent, marka gibi maddi olmayan haklar da yabanc? sermaye olarak getirilebilir.

Sermaye sahiplerine dü?en net kazançlar ile tasfiye ya da k?smi sat??tan elde edilen getiriler, ana yabanc? sermayenin geldi?i ülkenin paras?yla ve resmi kambiyo kuru üzerinden d??ar?ya aktar?labilir. Bu aktarma i?lemlerinde Maliye Bakanl???'n?n izni gereklidir.

Aç??a ?mza « Kavramlar

Bir senet veya belge metninin tamamen veya k?smen yaz?lmas?ndan önce ilgililere imzalat?lmas?d?r. Mali portesi, vadesi ya da ödeme ko?ullar? sonra yaz?lmak üzere aç?k b?rak?larak sözle?me imzalanmas?na, i? hayat?nda rastlanabilir. Yahut sözlü anla?ma yap?ld?ktan sonra, taraflardan biri bo? ka??d? imzalay?p di?er tarafa tevdi edebilir.

Aç??a imza, kar?? tarafa mutlak güven beslendi?i ya da zorunluluk nedeniyle ba?ka türlü harekete imkân bulunmad??? durumlarda söz konusu olabilir. ?lkel psikolojili ki?ilerin gösteri? arzusu veya sorumsuz zihniyet etkisi alt?nda aç??a imza verdikleri de, tatbikatta görülmü?tür.

Envelope « Teknik Analiz

Envelope iki tane hareketli ortalamadan olu?ur. Bir hareketli ortalama yukar?, di?eri ise a?a?? kayd?r?l?r. Envelope, bir piyasan?n normal i?lem görme band?n?n alt ve üst s?n?rlar?n? belirler. Üst banda ula??ld???nda sat??, alt banda ula??ld???nda ise al?? sinyali üretilir.

Bantlar?n a?a?? ve yukar? kayd?rma oranlar? hareketlili?ine göre de?i?ir. Piyasa ne kadar hareketli ise kayd?rma oranlar?n?n o kadar yüksek olmas? gerekir. Fiyatlar bantlara de?dikten sonra daha gerçekçi seviyelere gelme e?ilimindedir. Bollinger Bands ile a?a?? yukar? ayn? ?ekilde yorumlanabilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy