Ekonomi

Enflasyon « Kavramlar

Genel fiyat düzeyinde devaml? art?? ve paran?n de?er kaybetmesi anlam?na gelmektedir. Sözcük anlam? ?i?kinliktir, ilk kez 1838'de ABD'de görülmü? ve sözcük olarak da ilk kez burada kullan?lm??t?r. Toplam mal ve hizmet arz?n?n, toplam talebi kar??layamamas?, k?saca üretimden çok tüketim, enflasyonun temel özelli?idir. Üretimle kar??lanamayan ve artan talep kar??s?nda, piyasay? daha yüksek bir fiyat düzeyinde dengeye getirir.

Enflasyonun Sebepleri:

· Devletin kar??l?ks?z para basmas?
· Maliyetlerdeki art??lar, yüksek faiz ve devalüasyon
· Bütçe aç?klar?
· ?thal mallar?n fiyatlar?nda yükselme
· Bankalar?n krediyi geni?letmesi
· Tasarruflar?n yat?r?mdan çok olmas?

Enflasyonun Sonuçlar?:

· Gelir da??l?m?nda adaletsizlik
· Tasarrufta azalma, tüketimde art??
· Paradan kaç??; gayrimenkul, alt?n gibi yat?r?m araçlar?na kayma
· D?? ödemelerde zorluk
· Sanayi yat?r?mlar?nda azalma
· ?thalat? k?smak için devalüasyon yap?lmas? zorunlulu?u
· Üretimin artmamas? sonucu istihdam?n olumsuz etkilenmesi
· GSMH'da dü?ü?

Sabit Kur « Kavramlar

Bu sistemde, yabanc? paralar?n, yani dövizin al?m-sat?m? ve hangi kurdan ne oranda yurtd???na sat?laca??na devlet karar vermektedir. Bunun bir hükümet politikas? olarak benimsenmesinde özellikle d?? ödemeler dengesinin durumu çok etkili olmaktad?r.

Hükümetler, bu yolla ithalat?n s?n?rlanmas?n? sa?lar ve d?? ticaret dengesinin olu?mas?na çaba gösterirler. Ayr?ca, ithalat?n s?n?rlanmas? yoluyla istenen, daha do?rusu arzulanan mallar?n ithaline de yol açarak, ithalat?n bir ba?ka biçimde denetlenmesini sa?larlar.

Bu sistemde devlet, kendi ulusal paras?n?n uluslararas? de?erini de belirleme çabas?ndad?r. Burada serbest piyasa rejiminden uzakla??larak, özellikle bir dalgal? kur politikas?ndan kaç?n?l?r. Yani, milli paran?n yabanc? paralar kar??s?nda dalgalanmas? ve belli piyasa de?eri içinde de?erinin olu?mas? önlenir.

Bugün bu sistemden, yani kat? haliyle bu sistemden önemli bir sapma görülmektedir ve özellikle sabit kur politikas? sadece sermaye hareketlerinin kontrolünde uygulanmaktad?r. Bunun d???nda normal dövizle yap?lan giri?-ç?k??larda ve di?er i?lemlerde piyasa de?erine dayanan bir kur politikas? izlenir.

Sabit kur sistemi, sadece geli?mekte olan ekonomilerde de?il, geli?mi? ekonomilerde de uygulama alan? bulmaktad?r. Örne?in, ?ngiltere?de 1947?den ba?layarak yak?n zamana de?in sabit kur politikas? uygulanm??t?r. Buna göre ?ngiliz yurtta?lar?, döviz al?m?nda serbest b?rak?lmakta, ancak elde döviz tutma hakk? s?n?rlanmaktayd?. Ayr?ca bu i?ler için de döviz pozisyonu tutmaya yetkili bankalar görevliydi. Ku?kusuz bunun nedeni, ?ngiltere?deki d?? ticaret dengesinin aç?k vermesiydi.

Vadeli Kur « Kavramlar

Kambiyo piyasas?nda al?m-sat?m, vadesiz ve vadeli olarak ikiye ayr?l?r. Uluslararas? terminolojide, vadesiz piyasaya spot market ve vadeli piyasaya forward market denir. Vadeli piyasada süre overnight, iki gün ihbarl?, yedi gün, yedi gün ihbarl?, bir ayl?k, üç ayl?k, alt? ayl?k, dokuz ayl?k, y?ll?k olabilir.

Forward market'da dövizin fiyat?, al?m-sat?m an?ndaki kurdur. Ödeme ise, vade tarihini izleyen hesap gününde gerçekle?tirilir. Forward market'da vade tarihlerinden her birinin arz ve talep e?rileri ayr?d?r. Bir dövizin vadeli kuru, stop market fiyat? alt?nda oldu?unda iskontoludur. Vadeli kuru spot market fiyat? üstünde olan dövizler primlidir.

Vadeli piyasada al?c? veya sat?c?n?n taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durum "hammered" ya da "hammering" terimiyle belirtilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
bursa escort, bursa eskort bursa escort, bursa eskort - chat rulet chat rulet - sohbet numaralari sohbet numaralari - konya escort, konya eskort konya escort, konya eskort -