Ekonomi

Anatosizm « Kavramlar

Eski Yunanca'daki ana ve tokos sözcüklerinin bile?imidir. Ana "yineleyen-do?urgan" demektir. Tokos, "faiz"dir. Anatosizm, "faizin faiz do?urmas?" anlam?ndad?r.

Anatosizm, faizin hesap dönemi sonunda anaparaya eklenerek i?letilmesidir. Bir ba?ka deyi?le, faizin kapitalizasyonudur. Bile?ik faiz yönteminin i?letilen paraya uygulanmas?d?r.

Aç?k Pozisyon « Kavramlar

Vadeli piyasa i?lemlerinde fiyat de?i?ikli?inden zarara u?rayabilecek bir al?c? veya sat?c? aç?k pozisyondad?r. Bir örnek verelim: 7 aral?k tarihinde Zürih'te bir ay vadeli dolar kuru 1,5 frank olsun. Bir kambiyo operatörü, bir ay vade ile 1 milyon dolar sats?n. Vade tarihine de?in dolar kuru 1,7 franga yükselirse, kambiyo operatörünün zarar? 200 bin frank tutacakt?r.

Dolar?n yükselme olas?l???n? göze alarak 7 Aral?k'ta vadeli sat?? yapan bir kambiyo operatörü aç?k pozisyondad?r. Dolar kurunun yükselmesine kar?? korunmas?zd?r. Vadeli sat?? yaparken bir risk alt?na girmi?tir. Vadeli piyasada al?m veya sat?m yapanlar, aç?k pozisyon riskini "hedging" denilen bir yöntemle önleyebilirler.

Kambiyo Senedi « Kavramlar

Türk Ticaret Kanunu'nun 3. Kitap 4. fasl?nda yer alan "Kambiyo Senetleri" terimi alt?nda poliçe, emre muharrer senet ya da bono ve çek söz konusu edilmektedir. Kambiyo senedi terimi, ?sviçre Kanunu ve doktrindeki "Effets de Change" teriminin çevirisi olarak görünmektedir.

Türk doktrininde baz? yazarlar, kambiyo senedi yerine "ticari senet" terimini kullanmay? tercih etmektedir. Kambiyo senetlerine özgü nitelikler ?unlard?r:

*Kambiyo senetlerinde sakl? (mahfuz) olan hak senet ile beraber do?ar, senetten önce yoktur.

*Kambiyo senetleri kanunen emre yaz?l? senetlerdir.

*Kambiyo senetleri ?ekil ?artlar?na tâbidirler; örnek vermek gerekirse "poliçe" sözcü?ünün senet metninde bulunmamas?, o senedin poliçe olarak kabulüne engel olur.

*Kambiyo senetleri devir, ödeme, üzerlerine imza atanlar?n hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklar?n? kullanmak için yerine getirmeleri gereken ?artlar, söz konusu senetlere ba?l? alacaklar?n takibi, zamana??m? bak?m?nlar?ndan özel kurallara tâbidirler.

Kambiyo senetlerinde kanuni veya kazai at?fet mehilleri geçerli de?ildir.

Bu senetlerin tarihte ilk defa nerede ve ne ?ekilde kullan?ld??? tart??mal?d?r. Baz? kaynaklar eski Çin'de VII. ve X. yüzy?llar aras?nda kambiyo senetlerine benzeyen senetlerin varl???n? belirtmektedir. Bugünkü anlamda kambiyo senetlerinin XII. yüzy?lda ?talya'da ortaya ç?kt??? san?lmaktad?r.

Kambiyo hukuku ilk defa 1673'te Fransa'da Ordonans ile kanunla?t?r?lm??t?r; yine 1807 Frans?z Ticaret Kanunu hükümleri 1673 Ordonans? hükümlerini tekrar etmi?tir. Türkiye'de 1850 tarihli Kanunnamei Ticaret'teki kambiyo senetlerine ili?kin hükümler Frans?z Ticaret Kanunu'nun bir çevirisi idi.

Ülkeler aras?ndaki ticari ili?kilerin geli?imi, kambiyo hukukunun birle?tirilmesi sorununu ortaya ç?kartm??t?r. Bu yöndeki uluslararas? çal??malar sonucunda 7 Haziran 1930'da Cenevre'de üç sözle?me kabul edilmi?, bu sözle?meler, 1 Ocak 1934'te yürürlü?e girmi?tir. Türkiye de 1957 tarihli Ticaret Kanunu ile Cenevre Sözle?mesi'ne taraf olmu?tur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - rulet turk rulet turk -