Ekonomi

Hedging « Kavramlar

Vadeli piyasa i?lemlerinde fiyat de?i?ikliklerinden zarara u?ramamak için al?c?n?n veya sat?c?n?n hedging yapmas? mümkündür. Bir bankan?n mü?terisine (1 dolar = 2,5 mark) hesab?yla bir ay vadeli dolar sat??? yapt???n? göz önüne getirelim. Satt??? dolar?n miktar? 1 milyondur. Fiyat, sat?? an?ndaki kurdur; ancak dolarlar? bir ay sonra teslim edecektir. Vade tarihine de?in dolar kuru 2,7 marka yükselirse, banka 200 bin mark zarara u?rayacakt?r.

Bankalar, genellikle aç?k pozisyon riski alt?na girmezler. Mü?terisine bir ay vadeli dolar satan banka, simultane, yani ayn? anda yapt??? ikinci bir vadeli operasyonla 1 milyon dolar sat?n al?r. Vade tarihinde dolar 2,7 marka yükselmi? olursa, birinci operasyondan u?rayaca?? zarar? ikincisinin kâr? kapat?r.

Monopol (Tekel) « Kavramlar

Bir meta ya da metalar?n, üretim ve sürümünün bir elde toplanmas? durumu. Monopoller, kapitalizmin ilk basamaklar?ndaki serbest rekabetin, süreç içinde üretimin yo?unla?mas?na ve sermayenin merkezile?mesine yolaçmas?yla do?du.

Kapitalizmin geli?tirici gücü olan rekabet, küçük üreticileri h?zla ortadan kald?rmaya, büyük sermaye, küçük sermayeyi üretim alan?ndan ç?karmaya ba?lad?, böylece küçük üretici mülksüzle?irken üretim araçlar?n?n ve ürünlerinin büyük k?sm?, say?ca az kapitalist üreticinin eline geçti. Bunlar da, kendi aralar?nda ?irket, kurum ya da anla?malarla birle?erek monopolleri olu?turdu.

Monopol piyasas?nda fiyatlar? tek ba??na etkileyemeyecek kadar çok say?da al?c? ve bunlar?n kar??s?nda tek bir sat?c? vard?r. Bu durumda fiyat? belirleyen, tek firman?n arz? ile piyasa talebi ya da toplam taleptir. Monopolcü firman?n kar?n? maksimize eden üretim ya da arz miktar? ile piyasa talebinin e?itlendi?i noktada, piyasa denge fiyat? olu?maktad?r. Günümüzde ba?l?ca tekel biçimleri karteller, sendikalar, tröstler ve konsorsiyumlard?r.

Wall Street Kurallar? « Dünya Ekonomisi

Al?m-sat?m zamanlamas?, hangi hisse senedinin al?n?p sat?ld???ndan daha önemlidir (When to buy and sell is more important than what to buy and sell).

Önemli olan hisse senedine ödedi?iniz para de?il, sat?n ald???n?z and?r (It is not the price you pay for a stock, but the time you buy it that counts).

Hisse senedi al?rken do?ru karar vermek, sat??ta kar??la??lan sorunlar?n yar?s?n? çözer (Buying right solves half of your selling problems).

Her zaman piyasa içinde bulunmaya gerek yoktur. Elinizde hisse senedi tutmad???n?z anlar da olabilir (There is no need to be always in the market).

S?k s?k hisse senedi de?i?tirmekten kaç?n?n (Avoid too-frequent switching).

Gün içinde, ayn? hisse senedinde al?m ve sat?m yaparak kâr etme yöntemini uygulamay?n (Do not day trade).

Sahip oldu?unuz hisse senedini hiçbir zaman kutsal bir varl?k gibi görmeyin (Never put a halo around a stock).

?irketler ça??n ?atlar?na uymak zorundad?r. Orta?? oldu?unuz ?irkete körü körüne ba?lanmay?n?z (Don't marry your stocks).

Sahip oldu?unuz hisse senedini piyasada olu?an en yüksek fiyattan satabilece?iniz konusunda kendinizi ?artland?rmay?n (Don't try to get the last eighth).

Piyasa de?eri, al?? fiyat?n?n üzerine ç?kt???nda hisse senedini satan kimse zarar etmez. Ka??t üzerinde gözüken kâr yerine, kasan?za aktar?lan kâr? tercih etmelisiniz (No one ever went broke taking profits).

Kasadaki bir birimlik kâr?, ka??t üzerindeki iki birimli?e tercih ediniz (In the stock market, one good profit in hand is worth two one paper).

Hisse senedi piyasas?nda kazanman?n s?rr?, yanl?? bir karar verildi?inde en az zarar edebilmektir (The whole secret to winning in the stock market is to lose the least amount possible when you're not right).

Hisse senetleri, sürekli yükselen piyasan?n doru?unda "çekici"; dü?en piyasan?n dip noktas?nda ise "çok kötü" olarak alg?lan?r (Stocks look best at the top of a bull market and worst at the bottom of the bear market).

Sahip oldu?unuz bir hisse senedi, yeniden sat?n almayaca??n?z bir fiyata eri?ti?inde sat??a geçin (If you would not buy a stock, sell it).

Kendinizden emin de?ilseniz hiçbir ?ey yapmay?n (When in doubt, do nothing).

Piyasada olu?an fiyatlar sürekli dalgalanacakt?r (The market will continue to fluctuate).

Parasal ihtiyac?n?z? kar??lamak için kesinlikle spekülasyon yapmay?n (Never speculate for a specific need).

Elde etti?iniz kâr?n yar?s?n? kasan?za aktar?n (Put half your profits in a safety deposit box).

Piyasan?n dü?ü? zaman? geldi?inde uyar? amac?yla zil çal?nmaz (They don't ring a bell at the top of the market).

?lgilendi?iniz hisse senedi sizi tan?maz; ne umdu?unuzu, ne istedi?inizi önemsemez (The stock does not know who you are, and it doesn't care what you hope or want).

?yi hisse senedi yoktur. Tüm hisse senetleri kötüdür, fiyatlar? artmad??? sürece (There are no good stock. They are all bad ...unless they go up).

Borsada iki duygu yo?unca ya?an?r; umut ve korku. Ne ilginçtir ki, korkmam?z gerekirken umut ederiz; umut etmemiz gerekirken de korkar?z. (There are two emotions in the market - hope and fear. The only problem is we hope when we should fear and we fear when we should hope.).

Hisse senetleri, "gerçek de?erleri" oldu?u için sat?n al?nmaz. As?l neden, hisse senetlerine sizden daha fazla para ödemeye haz?r olan ve sizden daha ç?lg?n birinin piyasada bulunmas?d?r. (You don't buy a stock because it has real value. You buy it because you feel there is always greater fool down the street ready to pay more than you paid.)

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - chat rulet chat rulet - sevgi sozleri sevgi sozleri -