Ekonomi

Ankonsinyasyon « Kavramlar

Mal?n, komisyon kar??l???nda, komisyoncuya ya da tüccara b?rak?lmas? anlam?na gelir. Mallar sat?l?ncaya kadar vedia akti hükümleri uygulan?r. Mallar? emanet alan kimse bunlar? kendi ad?na ve mal? b?rakan ki?i hesab?na satar. Bazen bir i?letmenin acentesi de, i?letme taraf?ndan verilen mallar? ankonsinyasyon al?r ve hatta bir miktar para da öder. Mallar sat?l?nca hesapla??l?r ve komisyonunu al?r.

?hracat sisteminde, konsinye sat??larda, yani kesin olarak sat?? yap?lmadan komisyoncuya mal gönderilmesi hallerinde, minimum fiyat?n sat?c?ya garanti edilmesi aran?r. Minumum fiyatla sat?? fiyat? fark?ndan giderlerin dü?ürülmesinden sonra kalan tutar, komisyoncu ile sat?c? aras?nda payla??l?r. Bundan ötürü bu i?lem, "ortak hesap ile sat??" ?eklinde nitelendirilir.

Jean-Baptiste Colbert « Ekonomistler

1619-1683 aras?nda ya?am?? Frans?z siyaset adam?. Bir kuma? tüccar?n?n o?lu olan Colbert, ba?bakan durumundaki Kardinal Mazerin'in hizmetine girdi. 1654'te kraliçenin katibi oldu. Daha sonra XIV. Louis'nin Maliye Bakanl???'na getirildi. Yap?lan yolsuzluklar? ortaya ç?kart?p bu konuda mahkeme ve mali dan??ma kurulu olu?turdu.

Fransa'da sanayi ve ticaretin geli?mesine önemli katk?lar yapt?. Dokuma fabrikalar? kurdu, vergi i?lerini düzene soktu, sigortac?l?kla ilgili daireler olu?turdu ve yasalar ç?kard?. Böylece burjuva s?n?f?n?n yükselmesi ve kurumsalla?mas?nda önemli rol oynad?. Özellikle vergi uygulamalar?yla halk?n tepkisini çekti. Colbertizm diye an?lan pratik bir ekonomi sistemi geli?tirdi.

Momentum « Teknik Analiz

Momentum kavram?, osilatör analizleri içinde temel bir önem ta??r. Momentum, fiyatlar?n de?i?im oran?n? ölçer. Sabit bir fiyat aral??? al?narak fiyat?n de?i?imi ölçülür. 10 günlük bir momentum çizgisi çizebilmek için, son günün kapan?? fiyat?ndan on gün önceki kapan?? fiyat? ç?kart?l?r. Elde edilen art? ya da eksi de?er, bir yüz çizgisi etraf?na i?aretlenir. Momentumun formülü;

M = 100(V - VX)'dir.

Bu formülde, "V" en son günün kapan?? fiyat?, "VX" de, X gün öncesinin kapan?? fiyat?d?r.

E?er son günün kapan?? fiyat?, on gün öncesinin kapan?? fiyat?ndan daha büyük olursa, yüz çizgisinin üzerine bir art? de?er eklenecektir. E?er en son günün kapan?? fiyat?, on gün öncesinin alt?nda olur ise, yüz çizgisinin alt?na bir eksi de?er eklenecektir.

10 günlük momentum çok kullan?lan bir zaman periyodu olsa da, herhangi bir zaman periyodunu da pek do?ald?r ki kullanabiliriz. Daha k?sa dönemli (5 günlük gibi) bir momentum daha hassas bir çizgi olu?turur. Daha uzun dönemli (20 günlük gibi) bir momentum, osilatörün sal?n?mlar?n?n daha yumu?ak oldu?u, daha düz bir çizgi olu?turur.

Momentum, Yükseli? ya da Dü?ü?ün Oran?n? Ölçer

Momentum göstergesinin neyi ölçtü?ü konusunun üzerinde biraz daha dural?m. Bir zaman aral??? için fiyat farkl?l?klar?n? çizmekle, yükseli? ya da dü?ü?ün oran? ölçülmü? olur. Fiyatlar yükseliyor ise ve momentum çizgisi yüz çizgisinin üzerine ç?km?? ve yükseliyor ise bu, yukar?-trend?in ivme kazan?yor oldu?u anlam?na gelir.

Yukar?ya do?ru t?rmanmakta olan momentum e?er düzgünle?meye ba?larsa bu, fiyattaki yeni art??lar?n, 10 gün önceki art??larla ayn? oldu?u anlam?na gelir. Böyle bir durum, fiyatlar hala ilerliyor olsa da, yükseli? oran?n?n (ya da ivmenin) a?a?? dü?mesi anlam?na gelir. Momentum çizgisinin yüz çizgisine do?ru dü?meye ba?lamas?, fiyatlar?n yukar?-trend?i hala yürürlükte olsa da giderek ivme kaybetti?ini anlat?r. Yukar? trend art?k momentum kaybediyordur.

Momentum çizgisi, yüz çizgisinin alt?na dü?tü?ü zaman, en son günün kapan??? 10 gün önceki kapan???n alt?na dü?mü? demektir ve k?sa dönemli bir a?a??-trend?in etkili oldu?undan söz edebiliriz. Momentum, yüz çizgisinin alt?ndaki hareketini daha a?a??lara do?ru sürdürürse, a?a??-trend momentum kazan?r. Ancak momentum çizgisi yeniden yükselmeye ba?lad??? zaman analizci a?a??-trend?in ivme kaybetti?ini bilebilir.

Momentumun iki zaman aral??? aras?ndaki fiyat farkl?l???n? ölçtü?ünü ak?lda tutmak önemlidir. Momentum çizgisinin yükselebilmesi için son günün kapan?? fiyat? 10 gün önceki kapan?? fiyat?n?n üzerinde olmal?d?r. E?er fiyatlar 10 gün önceki fiyatlarla ayn? olarak kal?rsa, bu durumda momentum çizgisi düz bir çizgi olacakt?r. E?er en son günün kapan?? fiyat?, 10 gün öncesinin kapan?? fiyat?n?n alt?nda olur ise, fiyatlar hala yükseliyor olsa da, momentum çizgisi dü?meye ba?layacakt?r. Bu, momentum çizgisinin, fiyat trendinin o andaki yükseli?inin ya da dü?ü?ünün ivme kazanmas? ya da kaybetmesini ölçmesidir.

Momentum Çizgisi Fiyat Hareketine Öncülük Eder

Momentum çizgisi fiyat hareketinin her zaman bir ad?m önündedir. Momentum çizgisi fiyatlardaki yükseli?in ya da dü?ü?ün birkaç gün önünde gider, daha sonra, varolan trend halen hareketini sürdürürken o ivme kaybetmeye ba?lar ve daha da sonra, fiyatlar ivme kaybetmeye ba?lad??? zaman fiyatlar?n aksi yönünde hareket etmeye ba?lar.

Al?m ya da Sat?m Sinyali Olarak Yüz Çizgisinin Geçilmesi

Momentum grafi?inin bir yüz çizgisi vard?r. Teknik analizcilerin pek ço?u, yüz çizgisinin geçilmesini bir al?m ya da sat?m sinyali olarak kullan?rlar. Yüz çizgisinin yukar?ya do?ru geçilmesi bir al?m sinyali, a?a??ya do?ru geçilmesi ise bir sat?m sinyalidir. Ancak burada, ana trend analizlerinin esas analiz oldu?u bir kere daha vurgulanmal?d?r.

Osilatör analizleri, varolan piyasa trendinin aksi yönünde i?lem yapman?n bir özrü olarak kullan?lmamal?d?r. Al?m pozisyonu ancak, piyasan?n trendi e?er yukar?ya do?ru olursa ve momentum çizgisi yüz çizgisini yukar?ya do?ru keserse aç?lmal?d?r.

Bir Yukar? ya da A?a?? S?n?r?n Var Olmas?n?n Gereklili?i

Momentum çizgisi ile ilgili bir sorun, daha önceden düzenlenmi? olan bir yukar? ve a?a?? s?n?r?n olmay???d?r. Daha önce, osilatör analizlerinin as?l de?erinin, piyasalar?n ne zaman ekstrem bölgelerde oldu?unu belirleyebilmek oldu?unu ifade etmi?tik. Fakat, momentum çizgisinde hangi yükseklik "çok yüksek" ve hangi dü?ük de?er "çok dü?ük"tür? Bu sorunu çözebilmenin en basit yolu, gözle yap?lan incelemedir. Momentum çizgisinin geçmi?teki grafi?i incelenerek, onun üst ve alt de?erlerinden yatay çizgiler çizilebilir.

Di?er bir teknik, momentum çizgisini normalize etmektir. Bu teknik, +1 ve -1 gibi bir aral??a girebilmesi için momentum çizgisinin de?erinin bir sabit bölen ile bölünmesidir. Bunu yapabilmenin en kolay yolu, en son momentum de?erini, incelenen zaman de?eri içinde mümkün olan maksimum de?er ile bölmektir. Örne?in on günlük bir momentum çizgisinde, son günün momentum de?eri al?n?r ve bu de?er 10 ile çarp?lm?? (momentum çizgisinin uzunlu?u) bir limit harekete bölünür.

Sonuç, ele al?nan zaman dönemi içinde bir piyasan?n hareket edebilece?i maksimum miktar?n bir yüzdesi olacakt?r ve +1 ile -1 aral???na girilecektir. Bu i?lemler yap?ld?ktan sonra, "tehlikeli bölgeler"in nereler oldu?unu önceden görebilmek mümkün hale gelir.

Böyle bir bant tan?mland?ktan sonra, "tehlikeli bölgeler" de?i?ik ?ekillerde belirlenebilir. Bunun bir yolu, yüz çizgisinin alt?nda ve üzerindeki hareketlerin yüzdelerini ölçmektir di?er bir yol, bütün de?erlerin %95'inin a?a?? ve yukar? s?n?rlar içinde kalaca?? ?ekilde, yüz çizgisinin alt?nda ve üzerinde iki standart sapma ölçmektir. Bu düzeylerin ötesine ta?an bir hareket, a??r?-al?m ya da a??r?-sat?m ko?ullar?n?n ortaya ç?km?? oldu?unun bir uyar?s? olacakt?r. Bütün bunlar? yapmaktaki amaç, fiyat sal?n?mlar?n? kapsayan üst ve alt s?n?rlar?, bu s?n?rlar geçildi?inde piyasan?n uç bir de?ere eri?mi? oldu?unu belirleyebilecek ve piyasan?n de?i?ebilece?i konusunda bir uyar? alabilecek ?ekilde belirleyebilmektir.

Bir momentum çizgisini normalize edebilmek için limit hareketin bir bölen olarak kullan?m?n?n baz? kusurlar? vard?r. Bunun bir sonucu olarak teknik analizciler, bölen olarak kullanabilecekleri daha sofistike istatistiki araçlarla denemeler yapm??lard?r.

Donald R.Lambert, kendi Commodity Channel Index (CCI)'s?n? çizerken, bölen olarak ortalama sapmay? kullanm??t?. Lamberd'in CCI's? esasen bir osilatör olarak geli?tirilmemi? olsa da, bölen olarak limit hareketin yerine ortalama sapman?n kullan?lmas? dü?üncesi osilatör analizlerine de uyarlanabilir. Aç?kça amac?n?n d???nda olmas?na kar??n, baz? teknik analizciler CCI'y? bir osilatör olarak kullan?rlar. Welles Wilder'?n Göreceli Güç Endeks?i (RSI) ve George Lane 'in stokasti?inde üst ve alt s?n?rlar?n belirlenebilmesi sorunu daha geçerli ?ekilde ele al?nm??t?r.