Ekonomi

Envelope « Teknik Analiz

Envelope iki tane hareketli ortalamadan olu?ur. Bir hareketli ortalama yukar?, di?eri ise a?a?? kayd?r?l?r. Envelope, bir piyasan?n normal i?lem görme band?n?n alt ve üst s?n?rlar?n? belirler. Üst banda ula??ld???nda sat??, alt banda ula??ld???nda ise al?? sinyali üretilir.

Bantlar?n a?a?? ve yukar? kayd?rma oranlar? hareketlili?ine göre de?i?ir. Piyasa ne kadar hareketli ise kayd?rma oranlar?n?n o kadar yüksek olmas? gerekir. Fiyatlar bantlara de?dikten sonra daha gerçekçi seviyelere gelme e?ilimindedir. Bollinger Bands ile a?a?? yukar? ayn? ?ekilde yorumlanabilir.

Boom « Kavramlar

Ekonomik etkinliklerin en yüksek oldu?u dönem. ?ki boom aras? genellikle yedi-sekiz y?ld?r. Boom s?ras?nda üretim artmakta, fiyatlar ve ücretler yükselmekte, i?sizlik azalmaktad?r. Tam istihdam sa?land?ktan sonra artan ücretler ve fiyatlar, boom'u enflasyoncu bir karaktere sokar.

Birçok sanayile?mi? ülkede, 1892'den 1913'e kadar geçen sürede her yedi-sekiz y?lda bir boom meydana gelmi?tir. Bu tarihten sonra sava? sonras? döneme kadar uzun süreli bir depresyon görülmektedir. Ancak ?kinci Dünya Sava?? sonras? uygulanan tam istihdam politikas? resesyonlar?n ortadan kalkmas?n? sa?layamam??t?r.

VROC « Teknik Analiz

Volume ROC, Price ROC ile ayn? ?ekilde hesaplan?r. Aradaki fark, Price ROC'un kapan?? fiyat?n?, Volume ROC'un ise i?lem hacmini kullanmas?ndan kaynaklan?r. Hemen hemen bütün önemli formasyonlar (dip ve tepe noktalar?, trend k?r?lmas?), i?lem hacminde büyük bir art??la beraber görülür. Volume ROC, i?lem hacminin hangi h?zda de?i?ti?ini gösterir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - rulet turk rulet turk -