Ekonomi

Devalüasyon « Kavramlar

D?? dengeyi sa?lamak için ba?vurulacak yollardan biri de ulusal paran?n d?? de?erinin dü?ürülmesidir. Devalüasyonun amac?, ithalat? pahal?land?r?p, ihracat? ucuzlatmak ve böylece döviz giri?ini ç?k???na göre h?zland?rmakt?r. D?? ödemelerinde aç?k veren, yani ihracat? ithalat?ndan az olan ülke, ulusal paran?n d?? de?erini indirerek ihracat?n? art?r?p ithalat?n? azaltabilir. Sonuç olarak da d?? denge sa?lan?r ve aç?k kapan?r.

Devalüasyonun dövizle ifade edilen de?er olarak, ihracat? art?r?p ithalat? daraltmas? için, baz? ko?ullar?n varl??? gereklidir. Devalüasyon yap?lan ülkede ihraç mallar? arz? elastik de?ilse (yani ihraç mallar? üretimi ve arz?, fiyatlar yükselse de kolayl?kla art?r?lam?yorsa), para ayarlamas?n?n ihracat art?r?c? etkisi do?maz.

Ülkenin ihraç mallar?na olan d?? talep elastikli?i uygun de?ilse (yani yabanc?lar için söz konusu ülkenin ihraç mallar? fiyatlar?n?n dü?mesi fazla bir anlam ifade etmiyorsa), ihracat miktar olarak geni?lese de, ihracattan elde edilen dövizde bir art?? beklenemez.

Söz konusu ülkenin ithal mallar? talep elastikli?i dü?ükse (yani ithal mallar? zorunlu ihtiyaç mallar? ise ya da halk?n yabanc? mallara kar?? özel bir güveni, ra?beti ve tutkusu varsa), fiyatlar yükseldi?i zaman ithalat miktar olarak daralsa da, ithalat için harcanan döviz azalmaz.

Takoz Formasyonu « Teknik Analiz

Takoz formasyonu, hem ?ekil yönünden hem de olu?um süresi aç?s?ndan bir simetrik üçgenin benzeridir. Takoz formasyonu simetrik üçgen gibi, tepe noktas?nda birle?en iki trend çizgisi ile tan?mlan?r. Bu formasyon bir ile üç ay aras?ndaki bir sürede olu?ur ve böylece orta vade kategorisine girer. Takoz formasyonunu sahip oldu?u e?im farkl?la?t?r?r.

Modelin, a?a?? ya da yukar? do?ru bir e?imi vard?r. Bir kural olarak takoz formasyonu, bayrak modelinde oldu?u gibi, sürmekte olan trendin aksi yönünde bir e?im içine girer. Dolay?s?yla alçalan bir takoz yükselen piyasaya, yükselen bir takoz ise dü?en piyasaya aittir. ?ekil 6.8a'da, yükselen piyasadaki bir takozun birle?en iki temel çizgisi aras?nda nas?l a?a?? do?ru e?ilmi? oldu?una bak?n. ?ekil 6.8b'de de, bir a?a??-trend?de, birle?en trend çizgilerinin yukar? e?imi görülüyor.?ekil 6.8a Bo?a piyasas?na ait bir alçalan takoz örne?i görülüyor. Takoz modelinin birle?en iki trend çizgisi vard?r ve bu çizgiler varolan trendin aksi yönünde e?im ta??rlar. Alçalan takoz genellikle bo?a piyasas?na aittir.?ekil 6.8b Bir ay? piyasas? takozu örne?i görülüyor. Ay? piyasas? takozu a?a?? trendin aksi yönünde e?im ta??r.

Z?RVE ve TABAN DÖNÜ? MODELLER? OLARAK TAKOZLAR

Takoz formasyonlar? ço?u kez sürmekte olan trend içinde görülür ve bundan dolay? genellikle süreklilik modelleri olu?tururlar. Takoz, tepelerde ve tabanlarda da ortaya ç?kabilir ve bir trend dönü?ünün sinyali olabilirler. Fakat bu tip bir durum daha az görülür. Bir yukar?-trend?in sonlar?na yak?n bir yerde analizci, belirgin bir yükselen takoz gözlemleyebilir.

Bir yukar?-trend?deki bir süreklilik takozunun, sürmekte olan trendin aksi yönünde yani a?a?? do?ru bir e?im ta??mas? gerekti?i için analizci burada, bu takozun "bo?a" takozu de?il "ay?" takozu oldu?unun ipucunu yakalar. Piyasan?n tabanlar?nda ise dü?en bir takoz, dü?en piyasan?n muhtemelen sonuna yakla??ld???n?n sinyali olur.?ekil 6.8c Trendin Mart ay?n?n ortas?nda ba?latt??? yeni a?a?? yön Nisan ay?nda olu?an bir takozla duraks?yor. Takozun a?a?? do?ru k?r?lmas?yla süren a?a?? hareket May?s ay?n?n ba?lar?nda bir ay? bayra?? olu?turuyor. Bayrak formasyonunun da a?a?? do?ru k?r?lmas?yla süren a?a?? hareket Haziran ay?nda bir ikili taban olu?turuyor. ?kili tabandan Temmuz ay?ndaki yukar?ya do?ru kopu?la ç?k?lmas?yla k?sa süren bir yukar? hareket ortaya ç?k?yor.

Temmuz ay?n?n ikinci yar?s?ndan sonra a?a??-trend yoluna devam ediyor. Eylül-Ekim aylar?nda olu?an üçgen formasyonuyla duraksayan a?a??-trend bu formasyonun a?a?? do?ru k?r?lmas?yla yönünü sürdürüyor. A?a??-trend çizgisinin 1996 y?l?n?n Ocak ay? ba??nda k?r?lmas?yla yeni bir yukar?-trend?in ilk sinyali al?nm?? oluyor. Ocak ay?n?n sonunda görülen bayrak formasyonu yeni yukar?-trend?in h?zlanarak sürece?inin i?areti oluyor.

Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? « Kavramlar

Gayrimenkul, ülkemizde y?llard?r devam eden enflasyonist ortam nedeni ile her zaman popüler bir yat?r?m arac? olmu?tur. Ancak, genel olarak Türkiye'de gayrimenkul al?m?n?n ?ekli, bat?l? ülkelerdeki al?m ?eklinden farkl?d?r. Ülkemizde gayrimenkul yat?r?mlar?n?n tamam?na yak?n?n?n finansman? özkaynaklardan (nakit) sa?lan?rken, istatistiklere göre ABD'de in?aat yat?r?mlar?n?n %70'lik bir k?sm? kurumsal sermaye taraf?ndan yap?lmaktad?r.

Türkiye'de ise bu oran?n %5 seviyesinde kald??? gözlenmektedir. Ayn? zamanda, Türkiye'de bu yat?r?mlar?n %3'üne yak?n bir k?sm? sermaye piyasas? araçlar? ile finanse edilirken, ayn? oran ABD'de %60't?r. Bu farkl?l???n temel nedeni, y?llard?r devam eden yüksek enflasyon ve faiz ortam? nedeniyle kullan?m? mümkün olmayan uzun vadeli kredilerdir.

Geli?mi? bat? ülkelerinde ekonomik büyümeye katk? sa?layan sektörlerin ba??nda gelen gayrimenkul yat?r?m sektörü, faizlerin dü?mesi ile birlikte önümüzdeki dönemde yat?r?mc?lar?n gözdesi haline gelebilir. Önümüzdeki dönemde kurumsal kimlikleri ile planl? gayrimenkul yat?r?mlar?n? te?vik edecek gayrimenkul yat?r?m ortakl?klar? ile kaliteli, uygun fiyat ve ödeme ?artlar? ile gayrimenkul sahibi olmak mümkün olabilecektir.

Dünya'da GMYO'lar

?lk örneklerine 20. yüzy?l?n ba??nda rastlanan GMYO'lar, Amerikan sermaye piyasalar?n?n ürünüdür. Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl?klar?, gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yat?r?m yapan ?irketlerdir. Genel olarak, yat?r?mc?lar?n küçük birikimlerini birle?tirerek i?merkezleri, otel ve al??veri? merkezleri gibi projelere yat?r?m yapmaktad?rlar.

1990'lar?n sonunda ABD'de sermaye piyasalar?nda i?lem gören GMYO'lar?n toplam piyasa de?eri USD 8,7 milyar iken, pazardaki en büyük GMYO'nun piyasa de?eri USD 700 milyondu. Ancak, 2000'in sonunda aradan geçen 10 y?l?n ard?ndan ABD'de sermaye piyasalar?nda i?lem gören GMYO'lar?n toplam de?eri USD 138.8 milyara ula??rken pazar?n en büyük ?irketinin piyasa de?eri ise 10 milyar dolara ula?m??t?r. Bu rakam 10 sene öncesinin gayrimenkul yat?r?m ortakl?klar? sektörünün toplam büyüklü?ünden daha da büyüktür.

Türkiye'de GMYO'lar

Sermaye Piyasas? Kurulu (SPK), ilk olarak 1995 y?l?nda gayrimenkul ya da gayrimenkule dayal? sermaye piyasas? araçlar?na yat?r?m yapmak üzere kurulacak gayrimenkul yat?r?m ortakl?klar? ile ilgili düzenleme yapm??t?r. Daha sonra bu düzenlemeler uygulamada kar??la??lan sorunlar nedeniyle 1998'de revize edilmi?tir. Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl?klar? (GYO)'lar tüzel ki?ilik olarak kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopaj?ndan istisna tutulmu?lard?r. Bu ortakl?klardan kar pay? elde edenler için 4369 say?l? kanun ile 01.01.1999 tarihinden itibaren vergi muafiyeti kald?r?lm??t?r.

GYO'lar, ?MKB'de i?lem gören di?er ?irketler gibi A.?. statüsündelerdir. Fakat di?er ?irketlere göre 3 önemli farkl?l?klar? vard?r. Birincisi, faaliyetlerini Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl?klar?na ?li?kin Esaslar Tebli?i'ne göre yürütmeleri, ikincisi vergi muafiyetine sahip olmalar?, üçüncüsü ise ç?kar?lm?? sermayelerinin %49'unu halka arz etmek zorunda olmalar?d?r. SPK tebli?ine uygun olarak GYO'lar kurulu ya da dönü?üm i?lemlerinin tamamlanmas?n? takip eden 1 y?l içinde hisse senetlerinin kayda al?nmas? talebiyle SPK'ya ba?vurmak zorundad?rlar.