Ekonomi

Borsalar Tarihi « Dünya Ekonomisi

Borsa sözcü?ü, Bruges Kenti'ndeki "Hôtel des Bourses" denilen ve armas?nda üç tane para kesesi bulunan bir han?n ad?ndan gelmektedir. Burada toplanan yerli ve yabanc? i? adamlar?, sat?l?k mallar?n örnekleri üzerinden al??veri? yaparlarm??. Mal örne?i üzerinden senetle al?m sat?ma Ortaça? fuarlar?nda da rastlan?rd?. Ancak Hôtel des Bourses?ün ünü k?sa sürede yay?lm??t?r.

1531?de Anvers?de ilk borsa binas? aç?lm??t?r. Anvers Borsas??n? k?sa ara ile Lyon Borsas? ve Toulouse Borsas? izlemi?tir. Londra?da The Royal Exchange 1571?de hizmete girmi?tir. Anvers Borsas??n?n 1576?da tahrip edilmesi üzerine ticari ve mali i?lemler Amsterdam?da yürütülmü?tür. Amsterdam Borsas? 1611?de in?a edilmi?tir. 1662?de yeni bir borsa binas? yapt?r?lm??t?r.

New York Borsas? 1792?de 24 i? adam?n?n giri?imiyle kurulmu?tur. Paris Borsas? ise 1724?te aç?lm?? ve ilk binas?n?n yap?m? 1826?da tamamlanm??t?r.

Makro Ekonomi « Kavramlar

Makro ekonomiyle, geni? boyutlu ekonomi vurgulan?r. Ekonominin bir bütün olarak i?leyi?iyle ilgilidir. Makro ekonomi, toplam büyüklüklerin çözümlemesi ile ilgilenir ve ulusal gelir, toplam talep ve arz, fiyat de?i?im oran?, büyüme, i?sizlik ve parayla beraber ekonominin tümü üzerinde incelemeler yapar, ekonomik ya?am?n devri ak???na ili?kin sorularla u?ra??r.

Ayr?ca, toplam kaynaklar?n kullan?l?? derecesini belirleyen ö?eler, bu kullan?m derecesinin zaman içinde de?i?me nedenleri, belirli bir dönemde ulusal gelirin hangi düzeyde belirlenece?i, çal??mak isteyen herkesin i? bulup bulamayaca??, toplam tüketim ve toplam yat?r?m harcamalar?n?n hangi ö?elerin etkisi alt?nda belirlenece?i, fiyatlar genel düzeyinin ne olaca??, ödemeler dengesi güçlükleri, ekonomik büyüme oran?, ekonomik durgunluk, gelir ve zenginli?in da??l?m? gibi sorun ve sorulara yan?t aramaktad?r.

Ulusal gelirle istihdam ili?kisi, bu global de?erin uzun süreli reel ak?m?n? dile getiren ekonomik büyüme ve bu hareketi olu?turan makro de?i?kenlerin tam kullan?m?yla gönenç kay?plar?n?n önlenmesi, ekonomi biliminin makro bölümünde çözümlenmektedir.

Makro ekonominin en önemli özelli?i, bir araya getirilmi?-kümele?mi? büyüklükleri konu almas?d?r. Makro ekonominin kendisine konu yapt??? miktarlar heterojendir ve çe?itli mal ve hizmetler para de?erleri üzerinden toplanmak yoluyla global de?erlere var?lmaktad?r. Makro ekonomi, toplam harcama ve toplam yat?r?m dengesiyle, genel ekonomik dengeyi ele ald??? için bütünsel bir denge kuram? say?lmaktad?r.

19 ?ubat Krizi « Türkiye Ekonomisi

Kas?m 2000'in ikinci yar?s?nda artan likidite s?k???kl??? ile su yüzüne ç?kan kriz, mali piyasalar? derinden sarst?. Bankalar hakk?nda ortaya at?lan dedikodular?n artmas?, baz? bankac? ve i?adamlar?n?n tutuklanmas?yla ba?layan süreç piyasalar üzerindeki gerginli?i art?rd?.

Borsa sat??lar?n etkisi alt?nda kalarak 1999 y?l? seviyelerine gerilerken gecelik faizlerde rekor art?? ya?and?. K?sa bir süre içinde Türkiye'den 7 milyar dolarl?k döviz ç?k??? gerçekle?ti. Hükümetin krizin önünü kesebilmek için ald??? tedbirler i?i yaramazken IMF'den Aral?k ba??nda sa?lanan 10.4 milyar dolarl?k ek destek gerginli?i biraz olsun yat??t?rd?.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

2000 y?l?n?n ba??nda IMF ile yap?lan stand-by çerçevesinde yürürlü?e giren yeni program?n amac?n? enflasyonla mücadele olu?turuyordu. Enflasyon art???na paralel olarak döviz art??? makul görülürken TL cazip hale getiriliyordu. Güven unsurunun ön planda olmas? hükümetin iç borçlanmada sorun ya?amamas?n? kolayla?t?r?yor, dü?en faizler talebi canland?r?rken ucuzlayan döviz ithalat? patlat?yordu. Ama bu olaylar?n sadece bir yüzüydü.

Arka planda ise vahim sonuçlar yava? yava? ortaya ç?kmaktayd?. Durumu gittikçe kötüle?en kamu bankalar? sistemi y?prat?yordu. Bir türlü gerçekle?meyen reform ve düzenlemeler ise s?k?nt?lar? art?r?yordu. Makro dengelerdeki sorun aç??a ç?kt?kça yabanc? yat?r?mc?n?n da gözü korkmaya ba?lad?.

KR?Z BA?LIYOR

Kas?m 2000 ortalar?nda piyasadaki s?k?nt? artarak hissedilmeye ba?lad?. Bankalar hakk?ndaki dedikodu sistemin daha da t?kanmas?na neden oldu. 8 Kas?m 2000'de Global Menkul'un sahibi Kutman'?n banka operasyonlar? çerçevesinde tutukland??? söylentileri, 13 Kas?m'da Egebank'?n eski sahibi Hüseyin Bayraktar'?n gözalt?na almas? ve Yurtbank'?n sahibi Ali Balkaner ile o?lu Hakan Balkaner'in Mali ?ube'de sorgulanmas? panik havas?n? körükledi.

Bu geli?meler yat?r?mc?lar?n bono piyasas?ndan kaçmas?na yol açarken, 16 Kas?m'da repo faizleri h?zla yükseldi. 17 Kas?m günü Türkiye'den 109 milyon dolar ç?kt?. Merkez Bankas? piyasaya para vererek s?k???kl??? gidermeye çal??t?. 20 Kas?m günü mali piyasalardaki krizin ilk k?v?lc?m? Borsa'da ya?and?.

?MKB Ulusal-100 Endeksi yüzde 7.1 oran?nda geriledi. Geli?melerden rahats?z olan yabanc?lar borsa ve bonodaki portföylerini bozup dövizlerini alarak Türkiye'yi terk etmeye ba?lad?. Bono faizleri yüzde 50 seviyelerinde kal?rken gecelik repo faizler yüzde 100'ün üzerine ç?kt?.

P?YASA DED?KODULARA TESL?M OLDU

Demirbank'?n içine dü?tü?ü bunal?m daha da artarken banka hakk?ndaki söylentiler iyice yay?ld?. Geli?meler kar??s?nda Ba?bakan Ecevit ekonomide dedikodulara itibar edilmemesi ça?r?s?nda bulundu. BDDK Ba?kan? Temizel de baz? bankalar? uyar?rken bu kadar dedikoduya ABD'deki bankalar?n bile dayanamayaca??n? söyledi. Piyasalar, hükümetten gelen uyar?lara kulak asmad?.

28 Kas?m günü Borsa yüzde 9 daha dü?erek, 9.646 seviyesine geldi. Yüzde 90'lara kadar gerileyen gecelik faizler bir anda yüzde 240'a f?rlad?. Baz? bankalar piyasaya likidite vermek istemedi. Merkez Bankas?'n?n döviz rezervi h?zla erdi. BDDK Ba?kan? Temizel ve Merkez Bankas? Ba?kan? Erçel, 19 piyasa yap?c? bankan?n temsilcileri ile ?stanbul'da topland?. Ertesi gün ise Ba?bakan Ecevit, ekonomi kurmaylar?n? toplayarak piyasalardaki dalgalanmay? masaya yat?rd?. IMF ile acil yard?m paketi için görü?meler ba?lad?. Sistemden ç?kan para 6 milyar dolara yakla?t?.

IMF YARDIMA KO?TU...

30 Kas?m'da Merkez Bankas?'n?n döviz kar??l??? piyasaya para verece?i aç?klamas?, piyasalarda gecelik faizleri yüzde 400'e t?rmand?r?rken, Borsa yüzde 8 daha geriledi. IMF, Türkiye'ye yard?m için acilen topland?. Bu arada IMF'nin istekleri do?rultusunda Bakanlar Kurulu, Telekom'un yüzde 33.5'lik bölümünün özelle?tirilmesi ve yönetim yetkisinin verilmesi ile, motorlu ta??tlar vergisi ve ta??t al?m vergisinin y?lba??ndan itibaren yüzde 60 yükseltilmesi, bunun LPG'li araçlar için 5 kata kadar art?r?labilmesini kararla?t?rd?. Kamu bankalar?n özelle?tirilmesi amac?yla yeniden yap?land?rma komisyonu olu?turuldu.

Merkez Bankas? 1 Aral?k günü piyasaya likidite vermekten vazgeçti. Dövize hücum azal?rken ciddi boyutlara varan TL s?k???kl?k nedeniyle gecelik repo faizleri yüzde 1.700'lere ç?kt?. Borsa 7.977 seviyesine kadar indi. Bu geli?melerin ard?ndan gelen IMF ile anla??ld??? yönündeki haberler Borsa'y? yüzde 20 yükseltti. Gecelik faiz oranlar? yüzde 1.500'lerden 180'lere indi. 6 Aral?k günü ise Ba?bakan Ecevit'in IMF'den 10.4 milyar dolar gelece?ini söylemesi ile piyasalar sonunda rahat bir nefes ald?. Ayn? gün Demirbank ve Park Yat?r?m Bankas?na da el konuldu.

??ADAMLARI HÜKÜMET? ELE?T?R?YOR

Programa destek veren i?adamlar? Kas?m krizinin ard?ndan hükümete yönelik ele?tirilerini art?rd?lar. TÜS?AD, ATO ve TOBB aras?nda destek konusunda tart??ma ba?lad?. Ba?bakan Yard?mc?s? Devlet Bahçeli, son günlerde ya?anan baz? olumsuzluklar kar??s?nda y?lmamak gerekti?ini, Türkiye'nin bu mücadeleden galip ç?kmaktan ba?ka alternatifi olmad???n? söyledi.

ULUSLARARASI DESTEK

Aral?k ay?nda uluslararas? kurulu?lardan Türkiye'ye yönelik olumlu destek moralleri art?rd?. Moody's, Türkiye'nin ülke döviz ve döviz cinsinden mevduat notlar?n? B1 ve B2 olarak teyit etti. Moody's aç?klamas?nda, ülke görünümünün de olumlu (pozitif) olarak korundu?u bildirildi. Hazine, uluslararas? bankalardan sa?lad??? 1 milyar dolarl?k sendikasyon kredisine ili?kin anla?ma imzaland?. Türkiye'nin, Uluslararas? Para Fonu'ndan (IMF) sa?lad??? 10.4 milyar dolar kredinin 2.8 milyar dolar tutar?ndaki dilimleri 28 Aral?k'ta Hazine hesaplar?na geçti.

YEN? YIL YEN? UMUTLAR

Borsa yeni y?la 9.437, dolar 677 bin, mark da 322 bin liradan ba?lad?. Bankac?l?k sektörünün sorunlar?n?n ciddiyetini anlayan hükümet bu konuda çal??malar ba?latt?. Bankalar? yak?ndan izleyen hükümet, ihalelerde yüksek faiz teklifi verilmemesi konusunda uyar?da bulundu. Sakinle?en piyasalarda faizler yüzde 50'nin alt?na dü?ünce, ?MKB 11 bin puan? da a?t?. Hala üzerindeki tedirginli?i atamayan piyasalara moral verme s?ras? IMF ve Dünya Bankas?'na geldi.

IMF 1. Ba?kan Yard?mc?s? Fischer, Türkiye'nin krizden h?zla ç?kt???n? söyledi. Ard?ndan Dünya bankas? Ba?kan? James Wolfenson Türkiye'nin krizden ç?kmaya ba?lad???n? bildirdi. 3 ?ubat'ta aç?klanan enflasyon rakamlar?na göre TEFE yüzde 28.3, TÜFE ise yüzde 35.9'a indi. 2002 y?l?n?n finans sektöründeki ilk operasyonunda ?hlas Finans'?n faaliyet izni kald?r?ld?.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - sohbet mynet sohbet mynet - chat rulet chat rulet - sevgi sozleri sevgi sozleri - site ekle site ekle -