Ekonomi

Grafik Çizimi « Teknik Analiz

Günlük çubuk fiyat grafikleri, bugün en çok kullan?lan fiyat grafi?i cinsidir. Teknik analizciler yine de çubuk grafiklerinin yan?nda di?er grafikleri de kullan?rlar. Bu grafiklerden burada inceleyece?imiz iki tanesi, çizgi grafikleri ve nokta ve ?ekil (point&figure) grafikleridir. ?ekil 3.1?de standart bir çubuk grafi?i yer al?yor.

?ekil 3.1?de her bir günün fiyat hareketi dü?ey bir çubuk ile gösterildi?i için bu grafi?i çubuk grafik diye adland?r?yoruz. Dikey çubu?un en üst noktas?, hisse senedinin o gün içinde i?lem gördü?ü en yüksek fiyat?, dikey çizginin en alt noktas?, hisse senedinin o gün içinde i?lem gördü?ü en dü?ük fiyat? ve dikey çizgi ile sa? taraftan kesi?en yatay çizgi ise o günün kapan?? fiyat?n? gösterir. Aç?l?? fiyat? olan enstrümanlarda aç?l?? fiyat?, dikey çizgi ile sol taraftan kesi?en bir yatay çizgi ile gösterilir. Çubuk grafikler, dikey eksende fiyat ve yatay eksende zaman olmak üzere iki boyut ta??rlar.

?ekil 3.2?de ayn? hisse senedinin grafi?inin bir çizgi grafikteki görünü?ü yer al?yor. Gün içinde olu?an fiyatlar içinde, kapan?? fiyat? en önemli fiyat oldu?u için bir bölüm teknik analizci, fiyat hareketinin daha geçerli bir ölçümünün bir çizgi grafikle (ya da kapan?? fiyatlar?yla) yap?labilece?ine inan?r.?ekil 3.1 Adana A?n?n çubuk grafi?i görülüyor. Her bir dü?ey çubuk bir günlük fiyat hareketini temsil ediyor. En çok kullan?lan fiyatlar yüksek, dü?ük ve kapan?? fiyatlar?d?r. Dü?ey çubu?un en alt de?eri, o günün en dü?ük i?lem fiyat?n?, en yüksek de?eri o günün en yüksek i?lem fiyat?n? ve sa?a do?ru olan k?sa yatay çubuk ise o günün kapan?? fiyat?n? temsil eder.?ekil 3.2 Adana A?n?n ayn? grafi?inin kapan?? fiyatlar?n?n de?erleri birle?tirilerek çizilmi? olan bir çizgi grafi?i görülüyor.

Bir üçüncü tip grafik olan nokta ve ?ekil grafi?i de ?ekil 3.3?de görülüyor. Nokta ve ?ekil grafi?inin ayn? fiyat hareketini daha s?k??t?r?lm?? biçimde gösterdi?i görülüyor. ?ekildeki X sütunlar? yükselen fiyatlar?, O sütunlar? ise dü?en fiyatlar? gösteriyor. Al?m ve sat?m sinyalleri nokta ve ?ekil grafiklerinde, çubuk grafiklerinde oldu?undan daha nettir.?ekil 3.3 Adana A?n?n ?ekil 3.1 ve ?ekil 3.2?deki grafiklerinin nokta ve ?ekil grafi?i olarak çizilmi? biçimi görülüyor. Nokta ve ?ekil grafiklerinde X sütunlar? yükselen fiyatlar?, O sütunlar? ise dü?en fiyatlar? gösterir. Nokta ve ?ekil grafiklerinde al?m ve sat?m sinyalleri daha belirgindir. Fiyat verilerinin nas?l s?k??m?? oldu?una da dikkat edelim.

GRAF?KLER?N AR?TMET?K VE LOGAR?TM?K OLARAK Ç?Z?MLER?

?ekil 3.4 aritmetik ve logaritmik olarak çizilmi? olan 2 grafi?i göstermektedir. Aritmetik ölçekli grafikte fiyat aral?klar? e?it aral?klarla yer al?rken, logaritmik ölçekli fiyat grafi?inde, fiyat artt?kça ölçekteki yüzde art??? küçülür.?ekil 3.4 Üst bölümde yer alan grafik do?rusal (lineer) ve alt bölümde yer alan grafik de logaritmik olarak çizilmi?tir. Özellikle uzun dönemli grafik çal??malar?nda logaritmik ölçekle çizilmi? olan grafiklerle yap?lan incelemelerin daha yararl? oldu?u dü?ünülür.

??LEM HACM?

Çubuk grafiklerinin kapsad??? önemli bir bilgi kayna?? da i?lem hacmidir. ??lem hacmi, bir hisse senedinin gün içinde ne miktarda al?n?p sat?ld???n? gösterir. ??lem hacmi, bir çubuk grafikte, grafi?in en alt?nda dikey çubuklarla gösterilir.

HAFTALIK VE AYLIK ÇUBUK GRAF?KLER?

Bir çubuk grafik herhangi bir zaman dilimi için de çizilebilir. Uzun dönemli trend analizleri için, haftal?k ve ayl?k çubuk grafikleri kullan?lmal?d?r.

Haftal?k grafiklerde bir çubuk, bir hafta süre içindeki fiyat hareketini temsil eder. Ayl?k grafikte her bir çubuk, o ay içindeki fiyat hareketini gösterir. Haftal?k ve ayl?k grafikler, daha uzun dönemli trend analizleri yap?labilmesi için fiyat hareketini s?k??t?r?rlar. (Bkz. ?ekil 3.6, 3.7.)?ekil 3.6 Haftal?k i?lem hacmi çubuklar?yla birlikte haftal?k çubuk grafi?inin bir örne?i görülüyor. Grafikteki her bir çubuk bir haftal?k fiyat hareketini temsil ediyor. Grafi?in alt bölümünde de haftal?k i?lem hacmi çubuklar? görülüyor.?ekil 3.7 Ayl?k çubuk grafi?in bir örne?i görülüyor. Grafikteki her bir çubuk bir ayl?k fiyat hareketini temsil ediyor.

Wall Street Kurallar? « Dünya Ekonomisi

Al?m-sat?m zamanlamas?, hangi hisse senedinin al?n?p sat?ld???ndan daha önemlidir (When to buy and sell is more important than what to buy and sell).

Önemli olan hisse senedine ödedi?iniz para de?il, sat?n ald???n?z and?r (It is not the price you pay for a stock, but the time you buy it that counts).

Hisse senedi al?rken do?ru karar vermek, sat??ta kar??la??lan sorunlar?n yar?s?n? çözer (Buying right solves half of your selling problems).

Her zaman piyasa içinde bulunmaya gerek yoktur. Elinizde hisse senedi tutmad???n?z anlar da olabilir (There is no need to be always in the market).

S?k s?k hisse senedi de?i?tirmekten kaç?n?n (Avoid too-frequent switching).

Gün içinde, ayn? hisse senedinde al?m ve sat?m yaparak kâr etme yöntemini uygulamay?n (Do not day trade).

Sahip oldu?unuz hisse senedini hiçbir zaman kutsal bir varl?k gibi görmeyin (Never put a halo around a stock).

?irketler ça??n ?atlar?na uymak zorundad?r. Orta?? oldu?unuz ?irkete körü körüne ba?lanmay?n?z (Don't marry your stocks).

Sahip oldu?unuz hisse senedini piyasada olu?an en yüksek fiyattan satabilece?iniz konusunda kendinizi ?artland?rmay?n (Don't try to get the last eighth).

Piyasa de?eri, al?? fiyat?n?n üzerine ç?kt???nda hisse senedini satan kimse zarar etmez. Ka??t üzerinde gözüken kâr yerine, kasan?za aktar?lan kâr? tercih etmelisiniz (No one ever went broke taking profits).

Kasadaki bir birimlik kâr?, ka??t üzerindeki iki birimli?e tercih ediniz (In the stock market, one good profit in hand is worth two one paper).

Hisse senedi piyasas?nda kazanman?n s?rr?, yanl?? bir karar verildi?inde en az zarar edebilmektir (The whole secret to winning in the stock market is to lose the least amount possible when you're not right).

Hisse senetleri, sürekli yükselen piyasan?n doru?unda "çekici"; dü?en piyasan?n dip noktas?nda ise "çok kötü" olarak alg?lan?r (Stocks look best at the top of a bull market and worst at the bottom of the bear market).

Sahip oldu?unuz bir hisse senedi, yeniden sat?n almayaca??n?z bir fiyata eri?ti?inde sat??a geçin (If you would not buy a stock, sell it).

Kendinizden emin de?ilseniz hiçbir ?ey yapmay?n (When in doubt, do nothing).

Piyasada olu?an fiyatlar sürekli dalgalanacakt?r (The market will continue to fluctuate).

Parasal ihtiyac?n?z? kar??lamak için kesinlikle spekülasyon yapmay?n (Never speculate for a specific need).

Elde etti?iniz kâr?n yar?s?n? kasan?za aktar?n (Put half your profits in a safety deposit box).

Piyasan?n dü?ü? zaman? geldi?inde uyar? amac?yla zil çal?nmaz (They don't ring a bell at the top of the market).

?lgilendi?iniz hisse senedi sizi tan?maz; ne umdu?unuzu, ne istedi?inizi önemsemez (The stock does not know who you are, and it doesn't care what you hope or want).

?yi hisse senedi yoktur. Tüm hisse senetleri kötüdür, fiyatlar? artmad??? sürece (There are no good stock. They are all bad ...unless they go up).

Borsada iki duygu yo?unca ya?an?r; umut ve korku. Ne ilginçtir ki, korkmam?z gerekirken umut ederiz; umut etmemiz gerekirken de korkar?z. (There are two emotions in the market - hope and fear. The only problem is we hope when we should fear and we fear when we should hope.).

Hisse senetleri, "gerçek de?erleri" oldu?u için sat?n al?nmaz. As?l neden, hisse senetlerine sizden daha fazla para ödemeye haz?r olan ve sizden daha ç?lg?n birinin piyasada bulunmas?d?r. (You don't buy a stock because it has real value. You buy it because you feel there is always greater fool down the street ready to pay more than you paid.)

Kanal Çizgileri « Teknik Analiz

Kanal çizgisi, trend çizgisi tekni?inin bir di?er yararl? biçimidir. Fiyatlar bazen iki paralel çizgi aras?nda hareket ederler (as?l trend çizgisi ve kanal çizgisi). Aç?kt?r ki, bir kanal var ise ve analizci bu kanal?n varl???n? fark etmi?se, bu bilgi kârl? avantajlar elde edebilmekte kullan?labilir.

Kanal çizgisinin çizimi oldukça basittir. Bir yukar?-trend?de (Bkz. ?ekil 4.16a) önce, tabanlardan bir ana yukar?-trend çizgisi çizilir. Daha sonra, esas yukar?-trend çizgisine paralel olacak ?ekilde ilk belirgin tepe noktas?ndan (2 noktas?) noktal? bir çizgi çizilir. Her iki çizgi birlikte, sa?a ve yukar?ya do?ru hareket eden bir kanal olu?turur.

Bir sonraki yukar? hareket kanal çizgisine (4 noktas?ndaki) ula??r ve bu noktadan geriye dönerse bir kanal?n ortaya ç?k?yor oldu?u söylenebilir. Bundan sonra fiyatlar ana trend çizgisine (5 noktas?ndaki) kadar dü?erlerse, muhtemelen art?k bir kanal ortaya ç?km?? demektir. Ayn? ?ey bir a?a??-trend için de, fakat elbette ki ters yönde, do?rudur (?ekil 4.16.b).?ekil 4.16a Bir trend kanal? örne?i görülüyor. Önce ana yukar?-trend çizgisi 1 ve 3 noktalar?n?n tabanlar? birle?tirilerek çizilir ve daha sonra, ilk tepe olan 2 no?lu çizginin üzerinden ana yukar?-trend çizgisine paralel bir çizgi çizilir (noktal? çizgi).?ekil 4.16b Bir a?a??-trend?de bir trend-kanal görülüyor. Kanal, 1 ve 3 zirvelerinden çizilen a?a??-trend çizgisine paralel olarak 2 noktas?ndaki ilk tabandan a?a?? do?ru bir çizgi çizilerek elde edilir. Fiyatlar ço?unlukla böyle bir kanal?n içinde hareketlerini sürdürürler.

Okuyucu böyle bir durumun de?erini hemen görecektir. Esas yukar?-trend çizgisi, yeni uzun pozisyonlar? ba?latmak için kullan?labilir. Kanal çizgisi k?sa dönemde kâr elde edebilmek için kullan?labilir. Ana trend çizgisi için de söyledi?imiz ?ekilde, kanal ne kadar uzun sürerse ve ne kadar fazla say?da test edilirse o derece önemli ve güvenilir hale gelir.?ekil 4.16c ?ekilde, fiyat hareketinin yukar?ya do?ru olan paralel iki trend çizgisi aras?ndaki hareketi görülüyor. Ana trend çizgileri (alttaki çizgiler), her zaman daha önemlidir.

Ana trend çizgisinin k?r?lmas? trenddeki önemli bir de?i?ikli?e i?aret eder. Fakat yükselen bir kanal çizgisinin k?r?lmas? tamamen z?t anlama gelir ve bu durum varolan trendin ivme kazan?yor oldu?una i?aret eder.

Kanal tekni?inden yararlanman?n bir ba?ka yolu, ço?unlukla zay?flayan bir trendin i?areti olan, fiyatlar?n kanal çizgisine ula?amamalar?n?n belirlenmesidir. ?ekil 4.17?de, fiyatlar?n kanal çizgisinin üst taraf?na ula?amamalar? (5 noktas?nda), trendin dönüyor oldu?unun bir erken uyar?s? olabilir ve di?er çizginin (ana yukar?-trend çizgisi) k?r?lacak oldu?u konusundaki ihtimali artt?r?r.

Genel bir kural olarak, bir fiyat kanal? içinde herhangi bir hareketin kanal?n kenarlar?ndan birine ula?amamas?, ço?unlukla trendin dönüyor oldu?una i?aret eder ve kanal?n di?er taraf?n?n k?r?lacak olma ihtimalini güçlendirir.?ekil 4.17 Kanal?n üst ucuna ula??lamamas? ço?u zaman a?a??daki trend çizgisinin k?r?laca??n?n bir erken uyar?s?d?r. ?ekilde, 5 noktas?n?n yukar?daki çizgiye eri?ememesinin ard?ndan 6 noktas?nda ana yukar?-trend çizgisinin k?r?lm?? oldu?una dikkat edelim.

Kanal, esas trend çizgisinin düzeltilmesinde de kullan?labilir. (Bkz. ?ekiller 4.18 ve 4.19.) Fiyatlar e?er anlaml? bir miktarda yükselen kanal çizgisinin üzerine ç?karlarsa, böyle bir durum genellikle güçlenen bir trende i?aret eder. Böyle bir durumda baz? grafikçiler, yeni kanal çizgisine paralel olacak ?ekilde en son tabandan, daha dik bir ana yukar?-trend çizgisi çizerler (?ekil 4.18?de gösterildi?i biçimde).

Daha dik olan yeni destek çizgisi, eski yatay çizgiden ço?u zaman daha iyi i?lev görür. Benzer biçimde, bir yukar?-trend?in kanal?n üst ucuna ula?amay???, en son iki tepenin üzerinden çizilen yeni direnç çizgisine paralel olacak ?ekilde en son taban?n alt?ndan yeni bir destek çizgisinin çizilmesini gerekli k?lar (?ekil 4.19?da gösterildi?i gibi).

Kanal çizgilerinin ölçüm teknikleri vard?r. Bir fiyat kanal?ndan kopu? gerçekle?ti?i zaman, fiyatlar ço?unlukla kanal?n geni?li?ine e?it bir uzakl?k kadar yol al?rlar. Dolay?s?yla grafikçi, kanal?n geni?li?ini ölçer ve bu uzunlu?un, hangi trend çizgisi k?r?lm??sa o noktadan izdü?ümünü alarak fiyat hedefini bulur.?ekil 4.18 Yukar? kanal çizgisi k?r?ld??? zaman (5. dalgada oldu?u gibi) pek çok teknik analizci, yeni yukar? kanal çizgisine paralel olacak ?ekilde ana yukar?-trend çizgisini yeniden çizerler. Di?er bir deyi?le, 3 ve 5 çizgilerine paralel olarak 4 ve 6 çizgileri çizilir. Yukar?-trend?in h?z kazanmas?, ana yukar?-trend çizgisinin de ayn? ?ekilde davranaca??n? dü?ündürür.

Ancak, kanal?n iki çizgisinden ana trend çizgisi, çok daha fazla önemlidir ve çok daha fazla güvenilir oland?r. Kanal çizgisi, trend çizgisi tekni?inde ikincil olarak kullan?l?r.?ekil 4.19 Fiyatlar yukar?-trend çizgisine eri?meyi ba?aramay?nca, dü?en iki tepenin (3-5 çizgileri) üzerinden bir a?a??-trend çizgisi çizilir ve bunun arkas?ndan 3-5 çizgisine paralel olacak ?ekilde 4 noktas?ndaki dü?ük noktadan bir deneme kanal? çizilebilir. Kanal çizgisinin alt bölümü bazen ilk deste?in ortaya ç?kaca?? yere i?aret eder.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - rulet turk rulet turk -