Ekonomi

Çartizm « Ak?mlar ve Teoriler

1838 y?l?nda ?ngiltere'de ortaya ç?km??t?r. ??çi s?n?f?na ve dolay?s?yla tüm topluma tan?nacak bir seçme hakk?n?n çok ?eyi de?i?tirebilece?i inanc? yayg?nd?. Ama bu da yetmezdi. Çünkü milletvekillerine belirli bir ücret verilmezse yaln?zca serveti ve yeterli geliri olanlar milletvekili olabilirlerdi. Milletvekili ödeneklerinin yüksek olmas?n?, Avrupa'da hemen her zaman sol partiler savunmu?lard?. Çartist hareketin toplumsal ekonomik modeli ise, kooperatiflere dayan?yordu.

Efektif Döviz Kuru « Kavramlar

1970'li y?llarda yay?lan esnek (dalgal?) döviz kuru sistemiyle birlikte kullan?m? yayg?nla?an bir kavramd?r. Nominal veya reel olarak hesaplanabilir. Esnek döviz kurlar? yayg?nla??nca, çok tarafl? kur de?i?melerinin ticari rekabet gücü aç?s?ndan önemi de artm??t?r.

Örne?in, dünya piyasas?nda dolar?n gidi?ini de?erlendirirken (ikisi de dünyan?n en büyük ticari gücü oldu?u için) sadece ABD dolar? ile F. Almanya mark? aras?ndaki parite de?i?mesine bakmak yetmez. Kanada ABD'nin, Fransa da F. Almanya'n?n en büyük ticaret orta??d?r. Bütün bu paralar aras?ndaki parite de?i?mesi önem kazan?r. Bunun için döviz kurlar?n?n ticaret paylar? ile tart?lanarak hesaplanmas?, efektif döviz kuru kavram?n?n yerle?mesine götürmü?tür.

Bir paran?n (ticaret paylar? ile tart?l? olmak üzere) belli ba?l? di?er paralar kar??s?nda de?erinin de?i?mesi, hem döviz piyasas?ndaki hem de ticari rekabet gücündeki gidi?in göstergesidir. Buna, nominal efektif kur denilmektedir. Ancak, ülkelerin ya?ad??? enflasyon oran?n?n farkl? olmas? dolay?s?yla, nominal efektif kur de?i?meleri ticari rekabet gücünü göstermekte yetersiz kal?r.

Bir ülkenin paras?, dünya piyasas?nda, ancak o ülke ile d?? dünya aras?ndaki enflasyon fark?n? telafi edecek oranda de?er yitiriyorsa, reel olarak kur ayn? kalm??t?r; ticari rekabet gücünde kur de?i?mesinden kaynaklanan
bir de?i?me olmam??t?r.

Efektif kurlardaki reel azal?? veya art??, döviz piyasas?ndaki ve ticari rekabet gücündeki durum de?i?mesinin göstergesi olarak kullan?l?r. Nominal de?erden reel de?ere varmak için, döviz kuru, ilgili ülke ile d?? dünya aras?ndaki enflasyon oran?ndaki fark için düzeltilir. Ancak, reel kurlar?n hesaplanmas?ndaki (kullan?lacak fiyat istatistikleri ba?ta olmak üzere) çe?itli istatistiksel sorunlar vard?r. Bunun yan?nda, ticari rekabet gücünü belirleyen di?er etkenlerin varl??? da bir gerçektir. Efektif kurlar?n hesaplanmas?nda iki ayr? çe?it tart? kullan?labilir:

1 ) Çok tarafl? ticaret tart?s?nda, ülkelerin dünya ticaretindeki pay? veya belirli bir bölge ticareti söz konusu ise (sanayile?mi? ülkeler veya B. Avrupa ülkeleri gibi) buradaki pay söz konusu olur;

2) ?ki tarafl? ticaret tart?s?yla her ülkenin birbirleriyle kar??l?kl? ticaretindeki paylar? belirlenir. Genellikle iki tarafl? ticaret tart?s? birinciye tercih edilmektedir. Bunun iki nedeni vard?r: Birincisi, her ülke piyasas?nda al?c? ve sat?c?lar?n kar??la?t??? yerli ve yabanc? fiyatlara olan ortalama döviz kuru etkilerini yans?tmas?d?r; di?eri de, reel kurlar?n hesaplanmas?nda, fiyat seviyesi de?i?meleri ile döviz kuru de?i?melerinin incelenmesine daha uygun olmas?d?r. Buna kar??l?k, çok tarafl? ticaret tart?s?, iki ülkenin üçüncü piyasadaki rekabet gücünü saptamak aç?s?ndan daha uygun dü?mektedir.

Sermaye « Kavramlar

Ödenmemi? Sermaye

Ticaret ortakl?klar?nda, ortaklar taraf?ndan i?letmeye konmas? taahhüt edilen nakit sermayeden ortakl??a henüz ödenmemi? olan k?sm? ifade eder. Bu sermayedeni?letmeye fiilen tahsis edilmi? k?sma ise, ödenmi? sermaye ad? verilir.

Yasalarda aksine hüküm olmad?kça ticaret ortakl?klar?na sermaye olarak para, alacak, k?ymetli evrak, ta??n?r ve ta??nmaz mallar ile bunlardan yararlanma haklar?, s?nai haklar ve ki?inin eme?i konabilir.

Konan sermaye, ortaklar aras?nda düzenlenen ortakl?k sermayesi ile belli edilir. Her ortak koymay? taahhüt etti?i sermayeden dolay? bu zamandan itibaren ortakl??a kar?? borçlu olur. Ortakl???n sözle?me ile belirlenen ve taahhüt edilen sermayesi bilançonun pasifinde, bu sermayeden henüz nakit olarak ödenmemi? k?s?m ise aktifinde ayr? bir hesapta gösterilir.

Yap?lan ödemeler aktifteki ödenmemi? sermayeden dü?ülür. Pasifteki itibari sermaye ile aktifteki ödenmemi? sermaye aaras?ndaki fark ödenmi? sermayeyi gösterir. Ortakl?k, her ortaktan taahhüt edilmi? ve öngörülen zamanda ödenmemi? sermayeyi ödemesini isteyebilir; ödemedi?i takdirde, orta?? dava edebilir ve gecikme dolay?s?yla önceden ihtar etmek kayd?yla u?rad??? zarar?n tazminini isteyebilir. Ortakl???n iflâs? veya tasfiyesi ha linde de, taahhüt edilmi? ve henüz ödenmemi? sermaye dolay?s?yla ortaklar?n sorumlulu?u devam eder.

Ödenmi? Sermaye

Bir ortakl?k sözle?mesinde kararla?t?r?lm?? olan serma yenin fiilen ödenmi? k?sm?d?r.

Özsermaye

Bir i?letmenin özsermayesi, varl?klar? ile borçlar? aras?ndaki farkt?r. Bilançonun, normal olarak aktifinde varl?klar, pasifinde borçlar ve özsermaye rapor edilir. Aktifte zarar ve pasifte birikmi? amortismanlar, ?üpheli alacaklar kar??l??? gibi baz? kar??l?k hesaplar? da rapor edilebilir.

Özsermaye, i?letmenin net varl?klar? ile borçlar? aras?ndaki farkt?r. Bilançoda özsermaye k?sm?, çe?itli hesaplardan olu?ur. Örne?in bir anonim ?irket bilançosunun özsermaye k?sm?nda sermaye (hisse senetlerini temsil eder) hesab? yan?nda çe?itli ihtiyat hesaplar? (kanuni, ihtiyari ve ola?anüstü ihtiyatlar) yer al?r.

Bir dönemin kâr veya zarar? özsermayedeki de?i?iklik cinsinden de ifade edilebilir. Belli bir dönem zarf?nda özsermayede azaltma (sermaye azalt?lmas?, kâr da??t?m? gibi) veya art?rma (sermaye art?r?m? gibi) yap?lmad??? takdirde, dönem sonu özsermayesinin dönem ba?? özsermayesini a?an k?sm? dönem kâr?n? verir. Dönem sonu özsermayesi dönem ba?? özsermayesinden daha küçük ise, dönem zarar? söz konusu demektir.

Ülkemizde Vergi Usul Kanunu'na göre, dönem kâr/zarar?n?n, dönem ba?? ve dönem sonu özsermaye kar??la?t?rmas? yolu ile hesaplanmas? gerekmektedir.