Ekonomi

Avrupa Birli?i « Dünya Ekonomisi

1965'te Brüksel Antla?mas? ile kurulup 1967'de i?lerlik kazanan Avrupa Birli?i (EC), Avrupa'da var olan üç örgütü bir araya getirdi: Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu?u (ECSC), Avrupa Ekonomik Toplulu?u (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu?u (Euratom). ECSC, kömür ve çelik sa?lanmas? konusunda ortak bir yol izlemek amac?yla 1952'de kurulmu?tu.

AET 1958'de üye devletlere ortak bir pazar olu?turmak ve mal, personel ve hizmetlerin serbestçe ta??nmas? amac?yla kuruldu. Euratom da 1958'de kuruldu, amac? atom enerjisinin bar??ç? amaçla kullan?m?n? sa?lamakt?r. Ba?lang?çta her örgütün de alt? üyesi vard?; Belçika, Fransa, Federal Almanya, Hollanda, Lüksembourg ve ?talya-"Alt?lar Avrupas?". Ayn? alt? ülke Avrupa Birli?i'nin de üyelerini olu?turuyordu. Avrupa Birli?i kendisini olu?turan kurulu?lar?n amaçlar?na uymaya sürdürdü ve kendi uzun vadeli hedefi olarak, ECSC, AET ve Euratom'um ayn ayn ba?arabilece?inden daha geni? kapsaml? uluslararas? politik i?birli?i sa?land?.

1 Ocak 1973'te ?ngiltere, ?rlanda ve Danimarka, Avrupa Birli?i'ne üye oldular. Yunanistan 1 Ocak 1981'de Avrupa Birli?i'nin onuncu üyesi oldu. ?spanya, Portekiz ve Türkiye'nin ileride üye olabilmeleri için görü?meler sürmektedir. ?u anda üye devlet say?s? 12'dir.

Kurulu?u

2. Dünya Sava??'n? izleyen yeniden kalk?nma döneminde ortaya ç?kan Avrupa i?birli?i dü?üncesi, ba?lang?çta Do?u-Bat? aras?ndaki anla?mazl?ktan geni? ölçüde etkilendi. Do?u bloku ülkelerinin kar?? ç?kt?ktan Marshall Plan?'n? uygulamak için 1948'de Avrupa Ekonomik ??birli?i Örgütü (EEC), 1949'da Avrupa Konseyi kuruldu. Bunlar? 1952'de ESCS izledi; bu tek tek hükümetlerden ba??ms?z olarak karar verebilen ilk uluslararas? kurulu?tu.

ECSC'nin barans? pek büyük olmad?. Özellikle Fransa'n?n geni? kapsaml? uluslararas? güçlere kar?? olmas? ve örgütün çelik endüstrisindeki kartellere kar?? durabilecek kadar güçlü olmamas? yüzünden, öncü niteli?inin getirece?i sonuçlara ula??lmad?ysa da ekonomi politikas? alan?nda i?birli?ine yönelik ilk ad?mlar at?ld? ve 1957'de Roma'da AET ve Euratom'un kurulmas?n? sa?layan anla?malar imzaland?.

AET, 1970'den önce bir ortak Pazar ve ortak bir tar?m politikas? gerçekle?tirmenin yollar?n? arad?, tam bir ekonomik bütünle?meye 1970'li y?llar içinde var?lacakt?. ECSC ile kazan?lan deneyimlerin ????? alt?nda, uluslararas? olma niteli?i bir ölçüde s?n?rland?. Yürütme organ? olan komisyon, karar verme süresi içinde haz?rl?k çal??mas? yapacak ancak, san kararlar Bakanlar Konseyi taraf?ndan verilecekti. Bu durum 1967'de Avrupa Konseyi'nin kurulmas?ndan sonra da geni? ölçüde sürdürüldü.

Örgütlenme

Bakanlar Konseyi, karar verme ve yasama görevini yürüten organ olarak genel ekonomi politikas?n? düzenler ve üye olmayan devletlerle anla?malar yapar. En yüksek yarg? organ?, Avrupa politikas?n?n ana çizgilerini belirlemek için y?lda üç kez toplanan devlet yöneticilerinin yan resmi görü?me organ? olan Avrupa Ko??seyi'dir.

Konseye ve Avrupa Parlamentosu'na sunulan öneri ve kararlar Avrupa Birli?i'nin etkin yürütme organ? olan Avrupa Komisyonu'nca haz?rlan?r. Komisyon'un, konsey karar?yla belirlenen çerçeve içinde ba??ms?z karar verebilme yetkisi vard?r. Yunanistan'?n da kat?lmas?yla komisyon, üye devletler taraf?ndan önerilen ve 4 y?l görevde kalan 14 üyeden olu?mâktad?r. Görev da??t?m? komisyonun kendi içinde yap?l?r.

Avrupa Birli?i'nin sürekli bir merkezi yoktur, toplant?lar Brüksel, Lüksembourg ya da Strasburg'ta düzenlenir. Avrupa Parlamentosu ayda bir kez Strasburg ve Lüksemburg'da toplan?r. 1979'dan bu yana do?rudan seçimlerin yap?ld??? parlamentonun 410 üyesi vard?r.

Ulusal devletlerden Avrupa Birli?i'ne geçen yetkilerin ço?u konseyde ve komisyonda toplan?r; hiçbir yasama yetkisi olmayan yaln?z dan??ma ve denetleme i?levi olan parlamentonun yetkisi oldukça azd?r. Bununla birlikte parlamento, komisyonu istifaya zorlama ve konseyin haz?rlad??? bütçeyi geri çevirme yetkisiyle bask? uygulayabilir. Parlamento bu yetkiyi 1979'da kullanm??t?r.

Avrupa Birli?i'nin Lüksembourg'da adalet mahkemesi biçiminde bir yarg? organ? bulunur. ?ki gruba ayr?lan mahkeme, Avrupa Birli?i'nin yapt??? anla?malar?n uygulanmas?n? denetler ve topluluk içindeki kurumlar, üye devletler ve bireyler aras?ndaki anla?mazl?klarda karar verir. Mahkeme üye devletleri Avrupa Birli?inin kararlar?na uymaya zorlayabilir. Önemli kararlar?n al?nmas?nda ço?unlukla fikir birli?i gerekir, ancak baz? durumlarda, bu durumda yetkili olan ço?unlu?unun oylama gerek vard?r. Fransa, Federal Almanya, ?ngiltere ve ?talya'n?n onar, Hollanda ve Belçika'n?n be?er, Danimarka, Yunanistan ve ?rlanda'n?n üçer, Lüksembourg'un iki oy hakk? vard?r.

Çok uzun süren toplant?lar art?k normal süreye inmi? ve ço?unlukla uzla?ma yoluyla sa?lanan kararlar güç de olsa al?nabilmektedir. Avrupa Birli?i'nin, ekonomik yap?lan oldukça farkl? olan 10 üyesi aras?nda karar verme i?leminin giderek daha da zorla?aca?? ve fikir birli?i ilkesinden vazgeçmek zorunda kal?nabilece?i san?lmaktad?r. Bu durumda üyeler aras?ndaki birli?in korunup korunamayaca?? belli de?ildir.

??leyi?

?ngiltere'nin Birlik'e geç üye olmas? en büyük iki üye devlet olan Fransa ve Federal Almanya'n?n etkinli?i kendilerinde toplamalar?na yol açm??t?r. ?ki ülke birlikte, Avrupa Birli?i üyelerinin toplam?n?n üçte ikisini ellerinde tutuyorlard? ve ayn? zamanda ekonomik yönden en güçlü olan ülkelerdi.

Federal Almanya ve Fransa aras?ndaki anla?ma öteki ülkeleri pek çok konuda oldu bit tiye getiriyordu. Bu durum, küçük devletler aras?nda geni? ölçüde huzursuzlu?a neden oldu. ?ngiltere toplulu?u kat?ld???nda, büyük güç olma niteli?ini çoktan yitirmi?ti ve Federal Almanya ile Fransa'n?n üstünlü?ünde önemli bir azalma olmad?.

Tar?m Politikas?

De?i?ik ekonomik sektörlere gösterilen ilginin ölçüsü konusunda Avrupa Birli?i kendi ?çinde çeli?kilere dü?mektedir. Avrupa Birli?i bütçesinin dörtte üçü, i?gücünün %10'undan az?n? kar??layan tar?m sektörü için ayr?lm??t?r.

Tar?m politikas?n?n amac?, yeterli üretim de?i?meyen fiyatlar, yiyecek sa?lanmas? ve çiftçiler için uygun bir gelirdir. Bu amaçlara ula?mak için Avrupa Birli?i belli ürünlerin taban fiyatlar?n? dondurmu?tur. Bununla birlikte belirlenen düzeyler gerekenden fazla üretim yap?lmas?na neden olmaktad?r. (tereya?? üretiminde oldu?u gibi)

Ba?ka bir olumsuz etken de payla?t?rmadaki e?itsizliktir. Az say? da küçük çiftçi ve belli ürünlerin al?nd??? verimli geni? çiftlikler. Bu tar?m politikas?, 1970'e kadar Avrupa i?birli?i alan?nda bir ba?ar? olarak nitelendirildi. 1970'lerde ortaya ç?kan ekonomik durgunluk görüntüyü de?i?tirdi. Akaryak?t ve gübre fiyatlar? yükselirken, tar?mdaki fiyatlar dü?tü. Ürün fazlas?ndan ve fiyatlardaki dü?ü?ten kurtulmak için getirilen önlemler yeterince ba?ar?l? olmad?.

Avrupa Birli?i bütçenin tar?m politikas?, ekonomik politikan?n büyük bir bölümü, ekonomideki öteki alanlar?n zarar?na tar?m politikas?na ayr?ld?. Avrupa Birli?inin iflas etmemesi için tar?ma ayr?lan pay?n azalt?lmas? zorunludur.

Komisyon, tar?m harcamalar?n?n art???n? durdurmay? ve böylece artacak paray? yöresel fona ve artan i?sizlik gibi toplumsal sorunlar kar??lama fonuna ay?rmay? istemektedir. Bu politikan?n uygulanmas? bakanlar konseyinin etkisiyle büyük ölçüde engellenmektedir. Üye ülkelerin tar?m bakanlar? kendi tar?m ödeneklerini azaltmad?kça, Avrupa Birli?i tar?ma ayr?lan büyük harcamalar?n?n azalt?lmas? için çok az ?ey yap?labilir.

Vergiler

Ortak bir pazar kurulmas? için d??al?m vergilerini kald?rmak ve birbirine benzer ulusal bir vergi düzenlemesi getirmek gerekiyordu. 1968'de AET içinde yap?lan ticarette gümrük vergileri tümüyle kald?r?ld? ve ayn? zamanda AET d??? uygulanacak bir gümrük tarifesi getirildi.

Vergi konusu daha da zordu. En akla uygun önlem Frans?z vergi iadesi ya da katma de?er vergisi sisteminin getirili?iydi. Uygulanan oran de?i?mekle birlikti, bu 1972'den beri bütün üye devletlerle geçerlidir.

Davran?? Özgürlü?ü

Mallar?n serbestçe ta??nmas? konusuyla ilgili s?n?rl? da olsa bir ilerleme sa?land?. Ülke içi gümrük vergileri ortadan kalkmakla birlikte gümrükle ilgisi olmayan çok say?da engel vard?r. Tüm üye ülkelerde serbest yerle?me hakk? yasal olarak kabul edilmi?ti ancak, burada hala mesleki niteliklerin farkl? ülkelerde kabul edilme durumu gibi pek çok sorun vard?r.

Serbest yolculuk olanaklar? ve herhangi bir üye ülkede çal??ma hakk? ile birlikte ki?ilerin hareket özgürlü?ü de vard?r. Avrupa Birli?i'ne üye ülkelerde ya?ayanlar, her yerde i?sizlik sigortas?, vergi ve sa?l?k konusunda yasal olarak ayn? haklardan yararlan?r.

Sermayenin serbestçe yer de?i?tirmesi henüz bir kuram a?amas?ndad?r. Avrupa Birli?i'nin henüz gerçekle?memi? amaçlar?ndan bir olan ekonomik ve mali i?birli?i kurulmas?n? sa?lamak amac?yla üyeler kambiyo kurlar? konusunda i?birli?ine varmak için çal??maktad?r. Özellikle, sermaye yat?r?mlar?n?n kar sa?layan birkaç alanda toplanaca?? ya da de?ersiz dövizlerle spekülasyon yaratmak için kullan?laca?? endi?esiyle sermayenin serbestçe yer de?i?tirmesi engellenmektedir.

Bölgesel Politika

Avrupa Birli?i içinde belli bölgeler baz? yönlerden geli?memi?tir. Bu yüzden Avrupa Komisyonu 1975'te i?lerlik kazanan bölgesel fonu kurmu?tur. Fondaki en büyük pay ?talya'n?nd?r. Özellikle ?talya'n?n güneyinde yoksulluk, yüksek oranda i?sizlik, kötü yerle?me ko?ullan ve yanl?? geli?mi? yap? s?k?nt?s? çekilmektedir.

Fonun para kaynaklar?n?n da??l?m?ndaki çarp?c? özellik, Fransa ve ?ngiltere gibi oldukça zengin ülkelerin, Yunanistan gibi geli?me yönünden geri ülkelerden daha büyük paylan olmas?d?r. Buna benzer bir soruna, daha da büyük ölçüde, Avrupa Birli?i'nin tar?ma yönelik desteklemelerinin bölgesel da??l?m?nda rastlan?r.

1980'de Paris Havzas?, Kuzeydo?u Almanya ve Güneydo?u ?ngiltere'dekiler gibi geli?mi? tar?m alanlar?, Kuzeydo?u ?talya ve Güney Fransa gibi alanlarda %60'?n üzerinde Sicilya'dan %100'ün üzerinde daha fazla destek görmekteydiler.

Genel Görünüm

?ngiltere'nin toplulu?a kat?lmas? ülkede geni? tepkiyle kar??land?. Norveç halk? ise yap?lan oylamada üyeli?e hay?r deyince bu ülke toplulu?a kat?lmad?. Sol görü?lü ülkeler, örgütün büyük kapitalist ülkeler için bir araç oldu?unu ileri sürerek Avrupa Birli?i'ne kar?? ç?kmalar?n?n yan? s?ra, ulusal etkinli?inin s?n?rlanaca?? ve eski ulusal geleneklerin yok olaca??ndan korkan sa? görü?lü ülkeler de örgüte kar?? ç?kmaktad?rlar.

Yunanistan'daki muhalefet, güçlü Avrupa ekonomileriyle birle?menin zay?f sekt6rlerde i?sizli?e yol açaca??ndan korkmaktad?r. Ulusal hükümetler etkin ç?kar gruplar?na, özellikle çiftçi birliklerine kar?? her zaman duyarl? olmu?lard?r. Tar?m konusunda daha fazla önemi olan baz? ülkelerin üyeli?e al?nmas? bunu daha da büyük bir sorun durumuna getirecektir.

Bat? Avrupal? ?arap üreticileri ve sebze yeti?tiricileri Türk, Yunan, ?spanyol ve Portekiz ürünlerinin rekabetinden korkmaktad?rlar. Genelde, 1970'lerde ba?layan ciddi ekonomik bunal?m Avrupa Birli?inin görev yapmas?n? daha da zorla?t?rmaktad?r. 1980'de Avrupa Birli?i içindeki toplam i?siz say?s? 8 milyona ula?m??t?r.

Enflasyon, yüksek faiz oranlan ve artan uluslararas? rekabet, ekonomik durgunlu?u art?rmaktad?r. Bu durumda hükümetler, Avrupa'n?nkinden çok, kendi ulusal ç?karlar?na yönelme e?ilimindedirler. Ne ölçüde olursa olsun, Avrupa Birli?i için destek fonlar? k?sa dönemde haz?r olmayacakt?r, bu da tar?mdan çok öteki ekonomik sektörleri özendirmeyi amaçlayan politikan?n pek ba?ar? ?ans? olmad??? anlam?na gelir.

Avrupa'da ekonomik birle?me ulusal ekonomilerdeki durgunluk nedeniyle yava?lad?. Avrupa Birli?i içinde ekonomik ve politik bir birlik olu?turulmas? her zamankinden daha uzak görünmektedir. Avrupa Birli?i, ekonomik bir güç olarak yaln?z Avrupa'da de?il, ayn? zamanda Üçüncü Dünya Ülkelerinde de giderek önem kazanmaktad?r.

Do?u Avrupa, ?skandinavya, Akdeniz ülkelerinin ço?u ve geli?mekte olan birçok ülkeyle ili?kiler korunmaktad?r. De?i?ik ülkelerle ortakl?k anla?malar?, serbest ya da öncelikli ticaret anla?malar? gibi çe?itli anla?malar? yap?lmaktad?r.

Finansal Formüller « Genel

TEMETTÜ ORANI:

Dönem ba??nda sat?n al?nan bir hisse senedine ödenen paran?n ne kadar?n?n y?l içinde temettü olarak geri al?nd???n? gösterir.

a) Dönem ?çinde Ödenen Hisse Ba??na Temettü / Hisse Senedinin Dönem Ba?? Fiyat?
b) Dönem ?çinde Ödenen Toplam Temettü / ?irketin Dönem Ba?? Piyasa De?eri

F?YAT/KAZANÇ ORANI

Bir hisse senedinin fiyat?n?n hisse ba??na kazanc?n?n kaç kat? oldu?unu gösterir. Hisse ba??na kazanç, ?irketin dönem net kar?n?n dönem sonu hisse say?s?na bölünmesi ile bulunur. Bu oran, dönem net kar?ndan imtiyazl? ve kurucu hisselere, yönetim kurulu ve çal??anlara ödenen temettü ç?kar?ld?ktan sonra kalan kar?n dönem sonu hisse say?s?na bölünerek daha hassas bir ?ekilde hesaplanabilir. Dönem kar?ndan dü?ülecek bu rakamlar?n temini her zaman mümkün olmad???ndan bizim hesaplar?m?zda dönem net kar? kullan?lm??t?r.

a) Hisse Senedinin Dönem Sonu Fiyat? / Dönem Hisse Ba??na Kazanc?
b) ?irketin Dönem Sonu Piyasa De?eri / ?irketin Dönem Net Kar?

P?YASA DE?ER?/DEFTER DE?ER?:

Bu oran hisse senedinin fiyat?n?n hisse ba??na özsermaye de?erinin kaç kat? oldu?unu gösterir.

a)Hisse Senedinin Dönem Sonu Fiyat? / Hisse Ba??na Özsermaye
b)?irketin Dönem Sonu Piyasa De?eri / ?irketin Dönem Sonu Sermayesi

KAR DA?ITIM ORANI:

??letmenin net dönem kar?ndan ne kadar?n?n adi hisselere temettü olarak da??t?ld???n? gösterir. Toplam Temettü / Net Dönem Kar?

??LEM GÖRME ORANI:

??letmenin hisse senetlerinin y?l içinde tedavül kabiliyetini gösterir. ??lem Hacmi / Dönem Sonu Piyasa De?eri

PAY BA?INA KAR:

??letmenin hisse ba??na dü?en net dönem kar?n? göstermektedir. Dönem Sonu Net Kar / Ödenmi? Sermaye/1000

NAK?T AKI? ORANI:

??letmenin nakit rezervlerinin yabanc? kaynaklar? kar??lama gücünü göstermektedir. Net Dönem Kar?+Amortismanlar-Nakit Ç?k??? Gerektirmeyen Giderler (Toplam) / K?sa Vadeli Borçlar-Uzun Vadeli Borçlar

CAR? ORAN:

Dönen varl?klar?n k?sa vadeli borçlar? kar??lama gücünü gösterir. Döner Varl?klar / K?sa Vadeli Borçlar

L?K?D?TE ORANI:

K?sa vadede nakde dönü?ebilecek döner varl?klar?n, k?sa vadeli borçlar? kar??lama gücünü göstermektedir. Döner Varl?klar-Stoklar-Di?. Döner Varl?klar / K?sa Vadeli Borçlar

ALACAK DEV?R HIZI:

Ticari alacaklar?n kaç kez sat??lara dönü?tü?ünü göstermektedir. Genelde devir h?z?n?n yüksek olmas? ve artmas? iyi bir gösterge olarak yorumlanabilir. Net Sat??lar / K?sa Vadeli Ticari Alacaklar

STOK DEV?R HIZI:

Stoklar?n y?l içinde kaç kez sat??lara dönü?türüldü?ünü göstermektedir. Devir h?z?n?n yüksek olmas? i?letmenin daha fazla kar etmesine olanak sa?lamaktad?r. Sat??lar?n Maliyeti / (D.Ba?? Stok-D.Sonu Stok)/2

BORÇLANMA ORANI:

??letmenin borçlanarak sa?lad??? yabanc? kaynaklar ile, ortaklar?nsa?lad??? ve faaliyet sonucu yarat?lan özsermaye aras?ndaki ili?kiyi göstermektedir. Borçlar Toplam? / Özsermaye

KALDIRAÇ ORANI:

Bu oran aktiflerin ne kadar yabanc? kaynaklarla (borçlarla) finanse edildi?ini gösterir. Borçlar Toplam? / Aktif Toplam?

KISA VADEL? BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI:

Ticari ve emek yo?un i?letmelerde yüksek sermaye yo?un ve sabit varl?klar? yüksek i?letmelerde ise dü?ük olmas? beklenen bu oran, toplam borç içinde k?sa vadeli borcun pay?n? dolay?s?yla borçlar?n risk yap?s?n? göstermektedir. K?sa Vadeli Borçlar / Borçlar Toplam?

FA?Z KAR?ILAMA GÜCÜ

??letmenin finansman giderleri öncesi olu?an faaliyet kar? ile finansman giderlerini ne ölçüde kar??layabildi?ini gösterir. Dönem Kar?-Finansman Giderleri / Finansman Giderleri

ÖZSERMAYE KARLILI?I ORANI:

??letmelerin özsermaye karl?l???n? göstermektedir. Net Dönem Kar? / Özsermaye

AKT?F KARLILIK ORANI:

Aktiflerde yap?lan yat?r?m?n net karl?l???n? göstermektedir. Karl?l?k, finansman?n yabanc? veya özkaynaklarla yap?lm?? olmas?na göre ayr?ca de?erlendirilmektedir. Net Dönem Kar? / Aktif Toplam?

BRÜT KAR MARJI ORANI:

??letmenin sat??lar?n?n brüt karl?l???n? göstermektedir. Brüt Sat?? Kar? / Net Sat??lar

NET KAR MARJI ORANI:

??letmenin sat??lar?n?n vergi sonras? kara göre karl?l???n? ölçmektedir. Net Dönem Kar? / Net Sat??lar

HAZ?NE BONOSU VE B?R YILLIK DEVLET TAHV?LLER? DÜZ GET?R? FORMÜLÜ:

Nominal De?er / 1+((Vadeye Kalan/365)*Faiz Oran?)

HAZ?NE BONOSU VE B?R YILLIK DEVLET TAHV?LLER? B?LE??K GET?R? FORMÜLÜ:

Nominal De?er / (1+Y?ll?k Bile?ik Getiri Oran?)*(Vadeye Kalan Gün Say?s?/365)

TRIX « Teknik Analiz

TRIX, hisse senedinin üçüncü dereceden (kapan?? fiyatlar?n?n hareketli ortalamas?n?n hareketli ortalamas?n?n hareketli ortalamas?) hareketli ortalamas?n?n belli bir süre içindeki de?i?me oran?d?r. Yat?r?mc?y? trend do?rultusunda piyasada tutmak için kullan?l?r.

TRIX, 0 seviyesi civar?nda de?er al?r. Üç kere üstüste hareketli ortalama alman?n amac? belirtilen periyotdan daha küçük süreli dalgalanmalar? ay?klamakt?r. Göstergenin yönü de?i?ti?inde pozisyon al?n?r. (yukar? döndü?ünde al?m, a?a?? döndü?ünde sat?m yap?l?r).

TRIX'in üzerine 9-günlük hareketli ortalamas? çizilerek sinyal çizgisi olu?turulabilir. (MACD göstergesinde oldu?u gibi). TRIX, sinyal çizgisinin üstüne ç?kt???nda al?m, alt?na indi?inde ise sat?m yap?labilir. Fiyat hareketiyle TRIX aras?nda yön uyumsuzlu?u (divergence), dönü? noktalar?n?n te?his edilmesinde fayda sa?layabilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
konya escort, konya eskort konya escort, konya eskort - chat rulet chat rulet - sohbet numaralari sohbet numaralari - mynet mynet -