Ekonomi

Milli Gelir « Kavramlar

Ekonomi Bilimi'nin tan?mlad??? dört üretim faktörü olan do?al kaynaklar, emek, sermaye ve giri?im üretim faktörlerine da??t?lan rant, ücret, faiz ve kar gelirlerinin toplam? Milli Gelir'i verir. Milli Gelir, GSMH de?erinden Amortismanlar ve Dolayl? Vergiler dü?ürüldükten sonra bulunan bir de?erdir.

Milli Gelir, üretim faktörleri aras?nda, her bir üretim faktörünün mal ve hizmet üretimine katt??? ve haketti?i pay kadar da??t?labiliyorsa, yani bir haks?zl?k söz konusu de?ilse, bu duruma Adaletli Gelir Da??l?m? diyoruz. E?er, bir veya birden fazla üretim faktörü milli gelirden haketti?inden daha fazla pay al?yor ise, bu duruma Gelir Da??l?m? Adaletsizli?i diyoruz.

Küreselle?me « Kavramlar

Berlin Duvar?'n?n 1989 y?l?nda çökü?ünün ard?ndan, 1990'l? y?llardan itibaren hemen her alanda s?kça kar??la?t???m?z küreselle?me sözcü?ü, günümüzde sadece ekonomik bir kavram olarak de?il, içinde bulundu?umuz uluslar aras? sistemi tan?mlamak için de kullan?lmaktad?r.

Küreselle?me, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen hemen yeryüzünün her alan?ndaki de?i?imi ifade etmek için kullan?lan "sihirli" bir sözcük haline gelmi?; ünlü sosyolog Peter Burger'?n deyimiyle, Alman kömür endüstrisindeki gerilemeden, Japon gençlerinin cinsel al??kanl?klar?n? aç?klamaya kadar geni? bir alanda kullan?lan "kli?e"ye dönü?mü?tür.

Burger'?n görü?lerine paralel bir biçimde adeta geçmi? ve gelece?in kap?lar?n? açacak anahtar bir kavram olarak görülen küreselle?meyi Bauman'da "parolaya dönü?mü? moda bir deyim" olarak de?erlendirmektedir. Kavram olarak "küresel" (global) sözcü?ünün kökeni, 400 y?l öncesine gitse bile "küreselle?me" (globalization), oldukça yenidir. ?lk olarak 1960'larda ortaya ç?kan küreselle?me kavram?, 1980'lerde ise s?kça kullan?lmaya ba?lanm??t?r. 1990'lara gelindi?inde de bilim adamlar?n?n önemini kabul etti?i anahtar bir sözcük haline gelmi?tir.

"Amatör bir kameran?n tespit etti?i bu çat??ma?", "Uydu taraf?ndan ekranlara yans?yan al?nm?? olan bu foto?raf?", "Bat?k denizalt?ndan ilk görüntüler?" Art?k s?kça duydu?umuz bu ifadeler, ekranlar? ba??ndaki kitleleri heyecanland?rmakla, gündelik hayatlar?n? do?rudan etkilemekle kalm?yor, daha önemlisi, uluslararas? ili?kileri de ?ekillendiriyor bugün.

Art?k bugün, yerel (milli) meselelerin yol açt??? küresel etkiler, çözüm aray??lar?nda uluslararas? konjonktür gerçe?ini dikkate alma zorunlulu?unu da beraberinde getiriyor. Piyasa güçlerine daha fazla dayanan ve ekonomi yönetiminde devletin rolünün azalmas? olarak tan?mlanan "uyum süreci" üzerine küresel ve bütünle?ik bir perspektif geli?tirme amac?n? gütmektedir. Burada sunulan sav?n özü yap?sal uyumun, küreselle?me süreci ile kar??l?kl? ba??ml?l?k ve birbirini güçlendirme ili?kisi içinde bulunan dünya çap?nda bir olay oldu?udur.

Küreselle?me sürecinden kast edilen dünya ekonomilerinin artan bütünle?mesidir. Uyum ve küreselle?me süreçleri geni? kapsaml? sosyo-politik sonuçlara yol açm??lard?r. De?i?ik mekanizmalar arac?l???yla, bu süreçler ülkeler içindeki ve aras?ndaki e?itsizli?in ve yoksullu?un yo?unla?mas?na ve dolayl? olarak bir dizi sosyal probleme katk?da bulunmu?tur.

Sadece ulusal birlik ve dayan??ma ad?na de?il, gelecekteki büyüme için de gerekli bir yat?r?m olarak sosyal problemlerin ele al?nmas? gerekmektedir. Dolay?s?yla 1990'lar?n kar??m?za ç?kard??? sosyal sorunlara meydan okuyacak kurumsal düzenlemelerin ve sosyal konfigürasyonlar? incelemek büyük önem ta??r.

Globalle?me ya da Küreselle?me son y?llarda çok s?k kulland???m?z kavramlardan birisi. Globalle?me, iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda baz? ortak de?erlerin yerel ve milli s?n?rlar? a?arak dünya çap?nda yay?lmas?n? ifade ediyor. ?ktisadi alanda hem geli?mi?, hem de geli?mekte olan ülkelerde benimsenen iktisadi sistem ve buna ba?l? olarak uygulanan iktisat politikalar? giderek benzerlik gösteriyor.

Reel sosyalizmin çökü?ü ile birlikte dünyada liberal ekonomik düzen, yani serbest piyasa ekonomisi giderek globalle?iyor. Tüm dünyada kamu ekonomisinin görev ve fonksiyonlar? yeniden tan?mlanmaya çal???l?yor. Devletin s?n?rlanmas? ve küçültülmesi ve bu ?ekilde piyasa ekonomisine i?lerlik kazand?r?lmas? görü?leri önem kazan?yor. Dünya ticareti giderek serbestle?iyor.

Gerçek anlam? tamam?yla anla??lmadan ve tart???lmadan, bütün dünyada olumlu veya olumsuz tepkilere yol açan bir sözcük olan küreselle?menin bir ?anss?zl??? da, So?uk Sava?'?n sona ermesinin ard?ndan, dünyada bu kelimeyi s?kça kullanmaya ba?layan siyasetçilerin izledikleri politikalarla özde?le?tirilmi? olmas?d?r. Bu yakla??m?n do?al sonucu olarak, küreselle?menin ne anlam ifade etti?i tam anla??lmadan, hakk?nda olumlu veya olumsuz de?er yarg?lar? olu?mu?tur.

Küreselle?meyi savunanlar da, ele?tirenler de kendi görü?lerinin hakl?l???n? ortaya koyacak geli?meleri ve istatistik bilgileri s?kça kullanmaktalar. Küreselle?menin faydalar? konusunda bir görü? birli?i oldu?unu söylemek mümkündür. Sürdürülebilir ekonomik kalk?nma, yükselen ya?am standartlar?, teknolojik ilerleme ve bilginin daha h?zl? yay?lmas?, küreselle?menin en belirgin faydalar? aras?nda say?lmaktad?r.

Öte yandan, küreselle?meyi sadece ekonomik alandaki faaliyetleri etkileyen bir unsur olarak görmek de s?n?rl? bir bak?? aç?s?n? yans?tmaktad?r. Bu çerçevede, mallar?n ve sermayenin serbestçe dola??m?n?n yan? s?ra, insanlar?n daha s?k seyahat etmeleri, bilgi-ileti?im teknolojilerindeki h?zl? geli?meler ve Internet kullan?m?n?n giderek yayg?nla?mas?, küreselle?menin önde gelen itici güçleri aras?nda bulunmaktad?r.

Saydaml?k da, küreselle?menin ön plana ç?kard??? kavramlar aras?nda yer almaktad?r. Gelir da??l?m?n?n daha hakça olmas?, yolsuzluklar?n azalmas?, hatta siyasi özgürlüklerin ve insan haklar?na sayg?n?n artmas?, küreselle?meyle do?ru orant?l? geli?en unsurlar aras?nda say?lmaktad?r.

Bir di?er ifadeyle a??r? küreselle?mecilere göre, piyasalar art?k devletlerden daha güçlüdür. Devletlerin otoritesindeki bu gerileme ise, di?er kurumlar ile birliklerin ve yerel/bölgesel otoritelerin artarak yayg?nla?mas? ?eklinde görülebilir. Radikal/a??r? küreselle?meciler, dünya toplumunun, geleneksel ulus devletlerin yerini almakta oldu?unu (ya da alaca??) ve yeni toplumsal örgütlenme ?ekillerinin belirmeye ba?lad??? dü?üncesindedirler. Ancak bu grup içinde yer alanlar, homojen bir görünüm arz etmemektedirler.

Örne?in neo-liberaller, devlet gücü üzerinde piyasan?n ve bireysel otonominin ba?ar?s?n? memnuniyetle kar??larken, ayn? grup içinde yer alan neomarksistler (ya da radikaller), ça?da? küreselle?meyi, bask?c? küresel kapitalizmin temsilcisi olarak de?erlendirmektedirler. Fakat bu ideolojik yakla??mlardaki farkl?l?klara ra?men, bugün giderek artan bir biçimde bütünle?mi? küresel bir ekonomin mevcut oldu?una ili?kin dü?ünceyi de payla?maktad?rlar.

KÜRESELLE?MEN?N TAR?H SONUCU ANAL?Z?

Küreselle?me olgusunun dünya üzerinde yay?lma h?z?, 1980 y?l?ndan itibaren artan bir ivme kazanm??t?r.Ekonomik alanda küreselle?menin ivme kazand?rd??? unsurlar genel hatlar?yla;sermaye ve finans çevrelerinin artan serbest dola??m h?z?, demografik yap?n?n geli?mi? ülkeler aleyhine de?i?mesiyle ortaya ç?kacak emek piyasalar?n?n seyyaliyeti ve üretimdeki rolü, d?? ticaretin yayg?nla?mas? ve gittikçe birbirine ba?l? hale gelmesi ?eklinde s?n?fland?r?labilir.

So?uk Sava? döneminin sona ermesi ve küreselle?me, üzerinde tart???lan ve u?runa mücadele edilen kavramlar? sorgulamam?za zemin haz?rlam??, ayn? zamanda bizi, yitirilenler yerine ikame de?erlere yönelmeyi zorunlu k?lm??t?r. Ülkeler;yak?n bir gelecekte yürüttükleri sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen kavgalar?n? gündemlerinden tamamen kald?rarak, ülkelerine yönelik yabanc? sermaye ak???n? art?rmak gayreti içersine girmi?lerdir.

Ülkelerin sermaye transferine yönelik çal??malar?, karl? projelerin üretilmesi ile s?n?rl? olmay?p;makro ekonomik dengeleri sa?layan reformlar?n ve yap?sal dönü?ümlerin ülke içerisinde hayatiyet kazand?r?lmas? çabalar?n? da kapsamaktad?r.

Uluslararas? piyasalardan sa?lanacak sermaye ak???;yat?r?mlar?n art?r?lmas?, mevcut teknolojinin modernize edilmesi ve/veya ileri teknoloji transferinin sa?lanmas?, üretimin ve istihdam?n art?r?lmas?, ihracat?n geli?tirilmesi ve tüm bunlara ba?l? olarak büyümenin h?zland?r?lmas? sonucunu temin edecektir.

21. yüzy?la girerken, dünya ekonomisine damgas?n? vuran olgulardan birisi olarak kabul edilen "küreselle?me"yi, i?gücünün, sermayenin teknolojinin ve mal piyasalar?n?n uluslararas? nitelik kazanmas? ?eklinde tarif etmek mümkündür. Bugüne kadar ekonomik boyutu ön plana ç?kan küreselle?menin gelecek yüzy?lda siyasi, sosyal ve de?er yarg?lar? boyutlar? da gündeme gelecek ve tüm dünya için geçerli normlar?n olu?turulmas? ile küreselle?me nihai hedefine ula?acakt?r.

Aral?k 1996 ay?nda Singapur'da düzenlenen DTÖ Bakanlar Konseyi toplant?s?nda; i? standartlar?, rekabet politikalar?, devlet ihaleleri, rü?vet ve ayr?mc?l?k gibi uygulamalar? dünya ticareti kapsam?nda de?erlendirmeye al?nmas? küreselle?menin "tek bir dünya sistemi" yaratmaya yönelik oldu?u konusunda önemli ipuçlar? vermektedir.

1980'li y?llar?n ikinci yar?s?nda ba?layan "Küreselle?me" olgusu, 1990'l? y?llarda dünya ekonomisindeki en önemli geli?me oldu. Küreselle?me için çok farkl? tan?mlar yap?lmaktad?r. ?deolojik aç?dan de?erlendirildi?inde kapitalist sistemin kendini devam ettirebilmesi için daha çok üretmek ve daha çok mal ve hizmet satmak ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla dünya pazar?nda serbestle?me ve s?n?rlar?n kald?r?lmas? olarak tarif edilebilir. Küreselle?me ile birlikte dünya tek bir pazar haline gelmektedir.

Geli?mekte olan ülkeler ise küreselle?meden hem olumlu hem olumsuz etkilenmektedir. Geli?mekte olan ülkeler ekonomik kalk?nma ve be?eri geli?mi?lik sorunlar?n? çözmeden uluslararas? rekabet ile kar?? kar??ya kalmaktad?r. Küreselle?me 21.yüzy?lda demokrasi, piyasa ekonomisi, bireysel özgürlükler ve giri?imcilik kavramlar?n? daha da güçlendirmektedir.

Teknolojik geli?im ve bilgi dünyas? küreselle?meyi h?zland?ran iki unsurdur. Bu iki unsur üretim faktörlerinde de de?i?me yol açmaktad?r.21.yüzy?l küresel rekabetinde insan ve bilgi unsuru sermayeden daha önemli hale gelmektedir. Bu ba?lamda i? ko?ullar? i? hukuku ve sendikac?l?k kendilerine yeni tarifler aramaktad?r.

Günümüzde "küreselle?me-globalizm" kavram? Parmenides'ten buyana küreye yüklenen anlam ta??maktad?r. SSCB'nin da??lmas?ndan sonra dünyan?n toplumsal ve siyasal bak?mdan çeli?mesiz durgun ve hareketsiz hale geldi?i öne sürülmü?tür. S?n?flar?n ortaya ç?kmas?ndan buyana tarih sahnesine ç?kan her sistem kendini ebedi, insanl???n ke?fetti?i son ve idealist sistem olarak ilan etti.

Tarihteki ilk büyük imparatorluk olan Roma ?mparatorlu?undan ba?layarak belli ba?l? büyük imparatorluklar, toplumsal bir sistem olma iddias?ndaki H?ristiyanl?k ve Müslümanl?k ile kendilerini bu dinlerin yay?c?s? ilan eden imparatorluklar kendileri ile birlikte art?k "tarihin sonuna" gelindi?ini iddia ettiler. Kendilerinden öncekilerin ve kendi d???ndakilerin barbar, kafir, bat?l, terörist ilan edip kendilerini insanl???n en son ve en ileri temsilcisi olarak gösterdiler. Dolay?s?yla kendi egemenliklerinde dünyan?n ebedi bir bar??a, refaha, adalete kavu?aca??n? ilan ettiler.

Roma ?mparatorlu?u, sonra Katolik kilisesi merkezli H?ristiyanl?k, arkas?ndan ?slam ?mparatorluklar? ve Osmanl? ?mparatorluklar? hep bir "cihan sistemi", "cihan imparatorlu?u olma", bu günkü deyimiyle dünyay? kendi egemenlikleri alt?nda "küreselle?me" pe?inde ko?tular.

KÜRESELLE?MEN?N ORTAYA ÇIKARDI?I OLUMLU- OLUMSUZ SONUÇ

*Serbest ticaret örne?inde oldu?u gibi küreselle?tirme baz? durumlarda taraflara ekonomik yararlar da sa?lamaktad?r gerçekte ise hem sürecin kendisi, hem de destek gördü?ü ekonomik rejimler bir çok bak?mdan insanl???n huzuru, refah? ve bar??? için ciddi tehditler olu?turmaktad?r ve her platformda kar?? ç?k?lmal?d?r. Bunu gerçekle?tirmek ise son derecede güç görünmektedir.

Süreci ve kavram? destekleyenler olumlu yönleri üzerinde yo?unla?arak ve egemen güçleri de arkalar?na alarak direnilemez bir momentum yaratmakta ve kar?? ç?kanlara ütopyac? saf idealistler gözü ile bak?lmaktad?r. Fakat ço?unlu?un ç?karlar? ile ters dü?en bütün süreçler gibi küreselle?tirme de karizmatik görünümünün arkas?nda s?r?tan kusurlar? ta??maktad?r. Bütün propagandalara kar??l?k, küresel ekonomideki geli?meler savunuldu?u ve beklenildi?i gibi de?ildir ve dramatik krizlerle sars?lmaktad?r.

Günümüzde küreselle?menin ivme kazand?rd??? bilgi ve ileti?im teknolojilerindeki h?zl? geli?meler, uluslararas? ticaret ve kalk?nman?n canlanmas? konusunda çok önemli bir rol oynamaktad?r. Yine de, bilgi ve ileti?im teknolojilerinin sundu?u olanaklardan yeterince faydalan?ld???n? söylemek ne yaz?k ki mümkün de?ildir. Bilgi ve teknolojiye ula??m konusunda hem ülkeler hem de bölgeler aras?nda belirgin bir e?itsizlik bulunmaktad?r.

Bilgi ileti?im teknolojileri ve Internet kullan?m?nda geli?mi? ülkeler ile geli?mekte olanlar aras?ndaki mevcut farkl?l??? vurgulamak üzere kullan?lan "dijital bölünme" (dijital divide) kavram?n?n, küreselle?meyle birlikte giderek "dijital uçurum" (dijital abyss) haline dönü?tü?ü ele?tirileri son y?llarda s?kça yank? bulmaktad?r. Gerçekten, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 80'inin en temel haberle?me olanaklar?ndan yoksun oldu?u ve Afrika k?tas?nda ya?ayanlar?n sadece yüzde ikisinin telefon hatt?na sahip bulunduklar? unutulmamal?.

Küreselle?me son y?llarda üzerinde en fazla tart???lan ve hakk?nda en çok kitap yay?nlanan konular?n ba??nda geliyor. Küreselle?menin zararlar?na dikkat çeken ve gerek ülkeler gerek bölgeler aras?ndaki esasen mevcut olan dengesizlikleri daha da art?ran etkilerini vurgulayan yay?nlar?n yan? s?ra, özellikle son y?llarda, küreselle?menin olumlu yönlerine dikkat çekilen eserler de yay?nlanm?? bulunuyor.

Thomas Friedman'?n "The Lexus and the Olive Tree", John Micklethwait ve Adrian Wooldridge'in "A Future Perfect" ve Pascal Zachary'nin "The Global Me" adl? kitaplar?, art?k herkes taraf?ndan teslim edilen olumsuz yönlerine de?inmekle birlikte, esas itibariyle küreselle?menin savunmas?n? yapan ve olumlu yönlerini vurgulayan eserler olarak dikkat çekiyor. Bütün bu eserlerdeki ortak nokta, küreselle?menin sanayi devriminden bu yana dünyay? de?i?tiren en büyük güç oldu?u ve yeni bir uluslararas? sistem olarak kendisini kabul ettirdi?idir.

Uyum ve küreselle?me süreçleri geni? kapsaml? sosyo-politik sonuçlara yol açm??t?r. De?i?ik mekanizmalar arac?l???yla, bu süreçler ülkeler içindeki ve aras?ndaki e?itsizli?in ve yoksullu?un yo?unla?mas?na ve dolayl? olarak bir dizi sosyal probleme katk?da bulunmu?tur.

Küreselle?menin, ulus devletin uluslararas? alandaki gücünü s?n?rlayan ve çokuluslu ?irketlerin, hükümet d??? örgütlerin, ara?t?rma ve dü?ünce kurulu?lar?n?n ve medya kartellerinin uluslararas? alandaki güçlerini art?ran etkisi sonucunda, sivil toplum kurulu?lar?n?n, bilim adamlar?n?n, yazarlar?n, akademisyenlerin, ba?ka bir deyi?le "bireylerin" uluslararas? ili?kileri etkileme ve yönlendirme olana?? da eskiye oranla artm??t?r.

Elde ettikleri büyük servetin bir bölümünü, geçmi?te ülkelerindeki e?itim, sa?l?k gibi alanlara harcayan, "klasik" olarak adland?rabilece?imiz yard?mseverlerin yan? s?ra, küreselle?menin etkisini iyice hissettirdi?i son y?llarda, çevrenin korunmas?, yoksulluk ve hastal?klarla uluslararas? alanda mücadele gibi küresel planda faaliyet gösteren yeni kurulu?lar da ortaya ç?km??t?r.

Kapitalizm tarihin sahnesine ç?kt???nda bir yandan feodal parçalanm??l?klara son verdi. Di?er devletleri ?ekillendirdi. Sermaye ise uluslar aras? karakterinden dolay? hiçbir s?n?r tan?madan dünyada kapitalizmin bir dünya sistemi olma iddias?na önemli bir yer verdi. Sömürgecilik kapitalizmin küreselle?me denemesinin ilk arac? olarak uyguland?.

Tekeller de kapitalizmin uluslar aras? olma niteli?inin somut ifadeleri olarak biçimlendi. Ulus ve ülke ç?kar? tan?mayan tekeller kar pe?inde ko?arken ulus, din, dil, mezhep ve milliyet fark? gözetmediler. Bu uluslar aras? olma özelli?i, dünyan?n bütününe egemen olma iste?i, dünyan?n yeniden payla??m?n? gündeme getirdi.

Küreselle?menin kime yarad??? irdelendi?inde zenginler ve yoksullar aras?nda aç?lan uçurumun son y?llardaki geometrik büyüme h?z? ve üretim tekelle?mesinin kalk?nmakta olan ülkeler için hayati önem ta??yan üretim dallar?nda ya?an?yor olmas? bize fikir verecektir. 1960 y?l?nda dünyan?n en yoksul ve en zengin be?te biri aras?ndaki gelir oran? 1'e 30 iken, bu oran 1990 da 60'a, 1997'de 74'e ç?kt?.

Zengin-yoksul uçurumunun bu denli büyümesi, ba?l? ba??na dü?ündürücüdür. Bu çarp?kl?k küreselle?me sürecinin ortak de?erler üzerine kurulu olup olmad??? konusunda ciddi endi?eler do?urmaktad?r. Üretim alanlar?nda ya?anan olumsuzluklar bu endi?eleri daha da körüklemekte, Dünya üretiminin tümünü neredeyse topu topu 10 çok uluslu ?irket yönlendiriyor.

Örne?in tar?m ilaçlar?n?n % 85'i sanayile?mi? ülkelerde yerle?ik toplam 10 firma taraf?ndan üretiliyor. Birçok ülkede ya?anan yoksullu?un bu sektördeki fiyat politikalar?na ba??ml? oldu?u bir gerçek. Küreselle?me sürecinin yüceltti?i ekonomik etkinlik ve verimlilik prensipleri, açl?k veya yoksulluk gibi endi?eler ta??m?yor. Son on y?lda artan gelir ve üretim çarp?kl?klar?, Birle?mi? Milletler Kalk?nma Raporundan ve ona ili?kin baz? yaz?lardan bir tak?m veriler aktaral?m;

· Geli?mekte olan ülkelerde 1 milyar 300 milyon ki?i temiz sudan yoksun,
· 840 milyon insan açl?k s?n?r?nda,
· 1,5 milyar insan?n günlük geliri 1 dolardan az,
· 80'den fazla ülke 10 y?l öncesinden daha az ki?i ba??na gelire sahip,
· ?lkokul ça??ndaki 7 çocuktan biri okulsuz,
· Dünyada en varl?kl? 200 ki?inin serveti, dünya nüfusunun % 41'nin toplam gelirinden fazla.

Göreceli Güç Endeksi « Teknik Analiz

RSI, J. Welles Wilder Jr. taraf?ndan geli?tirilmi?tir ve onun 1978'de yazd??? New Concepts?in Technical Systems adl? kitab?nda tan?t?lm??t?r. RSI, teknik analizcilerin çok kulland??? bir göstergedir.

Wilder'in da i?aret etti?i gibi, bir momentum çizgisinin çizilmesindeki iki ana sorundan bir tanesi, de?erlerdeki keskin de?i?ikliklerin yol açt??? karars?z hareketlerdir. 10 gün öncesine göre (10 günlük momentum çizgisi durumunda) keskin bir yukar? ya da a?a?? hareket, fiyatlar küçük bir de?i?iklik gösterse dahi momentum çizgisinin ani bir de?i?imine neden olabilir. Dolay?s?yla bu de?i?iklikleri en aza indirebilmek için baz? düzle?tirme i?lemleri gereklidir.

?kinci sorun, kar??la?t?rma amac? için sabit bantlara olan gereksinmedir. RSI formülü, yaln?zca gerekli olan düzle?tirmeyi sa?lamakla kalmaz ayn? zamanda, 0?dan 100'e uzanan sabit bir dü?ey aral?k yaratarak ikinci sorunu da çözer.

RSI a?a??daki formülle hesaplan?r:

100

RSI = 100-[----------]

1+RS

x günlük yukar?dan kapan??lar?n ortalamas?

RS = -----------------------------------------------------------

x günlük a?a??dan kapan??lar?n ortalamas?

Hesaplamada 14 günlük bir zaman döneminin kullan?ld???n? varsayal?m. Yukar?dan kapan??lar?n ortalama de?erini bulabilmek için, 14 gün içindeki yukar?dan kapan??larda kazan?lan toplam puan hesaplan?r ve bu say? 14'e bölünür. A?a??dan kapan??lar?n ortalama de?erini bulabilmek için, a?a??dan kapanan günlerde kaybedilen toplam puan bulunur ve say? yine 14'e bölünür. Bu ?ekilde Göreceli Güç (RS), yukar?dan kapanan günlerin ortalamas?n?n, a?a??dan kapanan günlerin ortalamas?na bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen RS de?eri, RSI'nin formülü içine dahil edilir. Gün say?s?, X'in de?erinin de?i?tirilmesiyle de?i?tirilebilir.

Wilder, ilk olarak 14 günlük bir zaman periyodu kullanm??t?. Baz? teknik analizciler, 9 günlük zaman periyodu kullan?rlar. Zaman periyodu k?salt?ld?kça, osilatör daha hassas hale gelir. RSI en iyi sonuçlar?, sal?n?mlar? a?a?? ya da yukar? uçlara ula??nca verir. Dolay?s?yla k?sa dönemli hareket edilmek isteniyorsa ve osilatörün sal?n?mlar?n?n daha belirgin olmas? isteniyorsa, zaman dönemi k?salt?labilir.

Osilatörü daha düzgün ve sal?n?mlar? daha dar yap?lmak istenirse, zaman dönemi uzat?l?r. Dolay?s?yla, 9 günlük bir osilatörün sal?n?mlar? 14 günlük osilatörden daha geni? olur. 9 ve 14 günlük süreler en çok kullan?lan de?erler olmakla birlikte, sonuçlar? geli?tirebilmek için 5 ve 7 günlük süreler de denenebilir.

RSI'nin Yorumu

RSI, 0'dan 100'e uzanan dü?ey bir ölçek üzerine çizilir. 70 çizgisinin üzerindeki de?erler a??r?-al?m, 30 çizgisinin alt?ndaki de?erler a??r?-sat?m durumu olarak de?erlendirilir. Wilder'?n "eksik sal?n?m" olarak adland?rd??? sal?n?mlar, RSI 70'in üzerinde ya da 30'un alt?nda iken ortaya ç?kar.

Bir yukar?-trend?de tepedeki bir eksik sal?n?m, RSI'nin son tepesinin (70'in üzerinde), bir önceki tepesini geçememesiyle ve bunun arkas?ndan bir önceki taban?n a?a??ya do?ru k?r?lmas?yla ortaya ç?km?? olur. Bir a?a?? trend?de tabandaki bir ba?ar?s?z sal?n?m, RSI'nin son taban?n?n (30'un alt?nda), yeni bir dü?ük de?ere ula?amamas? ve arkas?ndan bir önceki tepeyi geçmesiyle ortaya ç?km?? olur. Wilder'?n "eksik sal?n?m"ve "ba?ar?s?z sal?n?m" olarak adland?rd??? hareketler, "uyumsuzluk" ilkesinden ba?ka bir ?ey de?ildir.

RSI ve fiyat çizgisi aras?ndaki uyumsuzluk (RSI 70'in üzerinde ya da 30'un alt?nda oldu?u zaman), dikkat edilmesi gereken çok ciddi bir uyar?d?r.

Destek ve direnç düzeylerinin yan?nda, RSI çizgisinde de?i?ik fiyat modelleri de ortaya ç?kar. RSI'?n trendindeki de?i?ikleri belirleyebilmek için trend-çizgisi analizleri kullan?labilir. Ayn? amaca yönelik hareketli ortalamalar da kullan?labilir.

70 VE 30 Ç?ZG?LER?N?N S?NYAL ÜRETMEDE KULLANIMI

RSI osilatörünün 70 ve 30 de?erlerinin üzerinde iki yatay çizginin çizili oldu?unu söylemi?tik. Teknik analizciler, bu çizgileri ço?unlukla al?m ve sat?m sinyalleri üretmede kullan?rlar. 30 çizgisinin alt?na inilmesinin, bir a??r?-sat?m durumunun uyar?s? oldu?unu biliyoruz. Piyasan?n hemen hemen tabana yakla?m?? oldu?unu ve bir al?m f?rsat?n?n gözlendi?ini dü?ünelim. Bu durumda, 30 çizgisinin osilatörün alt?na dü?mesi izlenir.

Daha sonraki beklenti, o a??r?-sat?m bölgesinde osilatörde bir cins uyumsuzlu?un ya da ikili-taban?n geli?mesidir. Bu noktada, RSI'nin 30 çizgisini a?a??dan yukar?ya do?ru kesmesi pek çok teknik analizci için osilatörün trendinin yukar?ya do?ru döndü?ünün bir onaylanmas? olur. Buna göre, a??r?-al?nm?? bir piyasada, 70 çizgisinin yukar?dan a?a??ya do?ru k?r?lmas? ço?u zaman bir sat?m sinyali olarak kullan?l?r.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - sohbet mynet sohbet mynet - chat rulet chat rulet - sevgi sozleri sevgi sozleri - site ekle site ekle -