Ekonomi

Emisyon « Kavramlar

Türkçe kar??l??? "ihraç" demek olan emisyon sözcü?ü yabanc? dillerde ç?karmak, yaymak, tedavüle koymak anlam?nda kullan?l?r. Kâ??t paran?n, tahvillerin, hisse senetlerinin ilk defa piyasaya sürülmesi emisyondur. Ufakl?k paran?n piyasaya ç?kar?lmas?nda emisyon terimi kullan?lmaz.

Emisyona Merkez Bankas? yetkilidir. Emisyon Merkez Bankas?'n?n aktif ve pasifindeki geli?melerin sonucu olu?ur. Emisyonu etkileyen en önemli kalemler alt?n ve yabanc? dövizler kar??l???nda, ticari ve s?nai senetlerin reeskonta veya avansa kabulleri suretiyle, hazineye k?sa vadeli avans, hazine kefaletini haiz bonolar?n iskontosu suretiyle olu?maktad?r. Merkez Bankas? mevduat? ise, artt??? zaman emisyon ihtiyac?n? azaltan, azald??? zaman emisyon ihtiyac?n? art?ran bir faktördür.

MACD « Teknik Analiz

MACD, iki hareketli ortalama aras?ndaki ili?kiyi gösteren, trend izleyen bir göstergedir. MACD, 26 ve 12 günlük ksponensiyal hareketli ortalamalar?n fark?d?r. Ayr?ca "signal" veya "trigger" çizgisi denilen 9 günlük eksponensiyal hareketli ortalama da beraberinde çizilir. MACD, i?lem aral??? geni? olan piyasalarda daha ba?ar?l? sonuçlar verir. Üç farkl? ?ekilde yorumlanabilir.

CROSSOVERS (Kesi?me Noktalar?)

MACD'nin temel yorumlan?? ?eklidir. MACD, sinyal çizgisinin alt?na inince sat?m, üstüne ç?kt???nda ise al?m yap?l?r. Ayr?ca, s?f?r seviyesinin alt?na inince sat?m, üstüne ç?kt???nda ise al?m yapmak yayg?n bir yöntemdir.

OVERBOUGHT/OVERSOLD CONDITIONS (A??r?al?m/A??r?sat?m durumlar?)

MACD a??r?al?m/a??r?sat?m göstergesi ?eklinde de kullan?labilir. K?sa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamadan h?zl? bir ?ekilde uzakla??yorsa (yani, MACD yükseliyorsa) fiyatlar?n gere?inden fazla hareket etti?ini ve k?sa süre içinde daha gerçekçi seviyelere geri gelinece?i kabul edebiliriz. MACD'nin a??r?al?m/a??r?sat?m durumlar? hisse senedinden hisse senedine farkl?l?k gösterir.

DIVERGENCES (Fiyat hareketiyle uyumsuzluk)

Fiyat hareketiyle uyum göstermedi?i zaman mevcut trendin sona erece?i yorumu yap?labilir. MACD yeni dü?ük seviyelere ula??rken fiyatlar?n yeni dü?ük seviyeleri test edememesi dü?ü? trendinin sona erece?ini, MACD yeni yüksek sevilere ula??rken fiyatlar?n yeni yüksek seviyelere ula?amamas? ise yükseli? trendinin son bulaca??n? gösterir. ?ki durum a??r?al?m /a??r?sat?m durumlar? ile ayn? anda gerçekle?irse daha da büyük önem ta??maktad?r.

Sürekli Enflasyon « Kavramlar

Sürekli enflasyon, geçmi?teki fiyat art??lar?n? devam ettirme iste?inden kaynaklanan enflasyondur. Yak?n geçmi?te, yak?n sahalarda, sektörlerde veya mallarda yap?lan fiyat art??lar?n? emsal alan müte?ebbis veya yönetici, kendi mallar?n?n fiyatlar?n? art?rabilmektedir. Son bir iki ay zarf?nda kendi üretti?i mala yak?n mallara zam yap?ld???n? gören müte?ebbis veya yönetici, yak?n oranlarda zam yapmaktad?r.

Zam yap?labilmesi için piyasalar?n oligopolcu olmas? gerekmektedir. Oligopol piyasalar?nda tek üreticinin fiyat artt?rmas?ndan çok, ayn? mal? üreten 3 veya 4 oligopolcunun birden ve ayn? oranda fiyatlar?n? art?rmalar? beklenmelidir.

Sürekli enflasyon, beklentilere ba?l? enflasyondan (sonuç bak?m?ndan ayn? olmakla beraber) kullan?lan k?stas?n zamanlamas? bak?m?ndan farkl?d?r. Beklentilere ba?l? enflasyon, geriye bakarak ve yap?lan zamlar? emsal alarak de?il, ileride meydana gelmesi muhtemel fiyat art??lar?n? esas alarak yap?lan fiyat art??lar?d?r. Sürekli (intertial) enflasyon, Neo-Keynesçiler taraf?ndan, beklentilere ba?l? (expectational) enflasyon ise Monetaristler taraf?ndan öne sürülmü?tür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - rulet turk rulet turk -