Ekonomi

Karaborsa « Kavramlar

Karaborsa, genellikle halk aras?nda, ucuza mal stoklan?p darl?k veya çe?itli nedenlerle kendili?inden bir mal darl??? ortaya ç?kt???nda eldeki mallar?n çok pahal?ya sat?ld??? ortama verilen add?r.

?ktisat teorisinde ise karaborsa, mal dengelerini bozan bir idare fiyat?n ilan? ile bu fiyat?n çok üstünde bir sat?? bedelinin olu?tu?u paralel piyasa olarak tan?mlan?r.

Stopaj « Kavramlar

Bir tür vergi alma yöntemi. Bu yöntemde vergi, borcu olan mükellefin kendisi taraf?ndan de?il, arac? konumdaki üçüncü bir ki?i taraf?ndan ödenir. Vergi dairesinin i?ini büyük ölçüde azaltan bu yöntem vergi kaçakç?l???na imkan vermemesi aç?s?ndan önemlidir.

ADX « Teknik Analiz

ADX, piyasan?n trend döneminde olmad??? bölümleri ay?klayan ve trendin gücünü belirten bir göstergedir. Trend izleyen göstergeler, piyasalar trend durumunda de?ilken baz? problemlerle kar?? kar??ya kal?rlar. ADX bize piyasan?n trend durumu belirtti?i için, trend olu?mam?? durumlarda hatal? yat?r?m yapmam?z? engeller.

ADX, sadece piyasan?n yön tutup tutmad???n? belirtir, hangi yönde hareket edece?i hakk?nda bilgi vermez. ADX de?eri ne kadar büyük ise trend de o kadar güçlü demektir. ADX'in dü?ük seviyelerden yükselmeye ba?lamas? yeni bir trendin do?aca?? anlam?na gelir. Yüksek seviyelerden dü?meye ba?lamas? ise piyasan?n bir süre için konsolidasyon dönemine girece?i ?eklinde yorumlanabilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
bursa escort, bursa eskort bursa escort, bursa eskort - chat rulet chat rulet - sohbet numaralari sohbet numaralari - konya escort, konya eskort konya escort, konya eskort -