Ekonomi

Ankonsinyasyon « Kavramlar

Mal?n, komisyon kar??l???nda, komisyoncuya ya da tüccara b?rak?lmas? anlam?na gelir. Mallar sat?l?ncaya kadar vedia akti hükümleri uygulan?r. Mallar? emanet alan kimse bunlar? kendi ad?na ve mal? b?rakan ki?i hesab?na satar. Bazen bir i?letmenin acentesi de, i?letme taraf?ndan verilen mallar? ankonsinyasyon al?r ve hatta bir miktar para da öder. Mallar sat?l?nca hesapla??l?r ve komisyonunu al?r.

?hracat sisteminde, konsinye sat??larda, yani kesin olarak sat?? yap?lmadan komisyoncuya mal gönderilmesi hallerinde, minimum fiyat?n sat?c?ya garanti edilmesi aran?r. Minumum fiyatla sat?? fiyat? fark?ndan giderlerin dü?ürülmesinden sonra kalan tutar, komisyoncu ile sat?c? aras?nda payla??l?r. Bundan ötürü bu i?lem, "ortak hesap ile sat??" ?eklinde nitelendirilir.

1983-1987 Türkiye Ekonomisi « Türkiye Ekonomisi

1984 y?l?nda, kur politikalar?nda esneklik sa?lanm??t?r. Bankalar?n, al?? ve sat?? kurlar?n?n, T.C. Merkez Bankas?'nca günlük olarak belirlenen esas kurun dövizlerde %6, efektiflerde ise %8 alt?nda veya üstünde belirlenmesine izin verilmi?, ancak döviz al?? ve sat?? kurlar? aras?ndaki fark?n %2'yi a?mamas? ?art ko?ulmu?tur.

1985 y?l? Haziran ay?nda ise, bankalar kur tespiti konusunda tamamen serbest b?rak?lm??t?r. Ancak, 1986 y?l? ba?lar?nda bu serbesti daralt?lm?? ve bankalar taraf?ndan belirlenecek kurlar?n T.C Merkez Bankas? kurlar?n?n %1 alt?nda ya da üstünde olmas? öngörülmü?tür.

1986 y?l?n?n sonlar?na do?ru kur belirleme sistemi yeniden gözden geçirilmi? ve bankalar?n, döviz sat?? kurunda T.C. Merkez Bankas? kurunu a?mamak ko?uluyla, döviz al?? kurlar?n? sebestçe belirleyebilecekleri aç?klanm??t?r.

Türkiye, 1985 y?l?nda GATT'?n Sübvansiyon Kodu Anla?mas?'n? imzalam?? ve bu anla?ma gere?ince de ihracatta do?rudan te?viklerin azalt?lmas?na ba?lanm??t?r. ?hracatta vergi iadesi oranlar? kademeli olarak indirilmeye ba?lanm?? ve 1989 y?l?nda vergi iadesi sistemine son verilmi?tir. 1984 y?l?nda "Kaynak Kullan?m?n? Destekleme Fonu" kurulmu?, 1986 y?l? sonunda ise bu uygulamaya son verilmi?tir.

1980 y?l?nda T.C Merkez Bankas? nezdinde kurulan "Destekleme ve Fiyat ?stikrar Fonu" ihracat?n do?rudan te?vikinde en önemli araç olmu?tur. 1992 y?l? ba?lar?nda bu uygulama da son bulmu?tur.

1986 y?l?nda yürürlü?e giren "?hracat Reeskont Kredisi"nden d?? pazar bilgi ve deneyimine sahip ihracatç? veya imalatç?-ihracatç?lar yararland?r?lm??t?r. Sözkonusu kredi. 1989 y?l?nda yürürlükten kald?r?lm??t?r. "?hracatta Vergi, Resim ve Harç ?stisnas?" ile "?hracat Kar??l??? Dövizlerden Mahsup" ?eklindeki te?vik tedbirlerinin uygulamas? bu dönemde de devam etmi?tir.

1987 y?l?nda tüzel ki?ili?i aynen devam etmek üzere, Devlet Yat?r?m Bankas?'n?n, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim ?irket haline dönü?türülerek "Türkiye ?hracat Kredi Bankas?" ünvan?n? ta??mas? hükme ba?lanm??t?r. Bu dönemde ithalat rejiminde önemli de?i?iklikler yap?lm??t?r. 1984 y?l?nda I ve II say?l? Liberasyon Listeleri yürürlükten kald?r?lm?? ve tamamen yeni bir sisteme geçilmi?tir. Yeni sistemde ithali yasak olan mallara "?thaline Müsaade Edilmeyen Mallar Listesi"nde yer verilirken, ithali izne tabi mallar "Müsaadeye Tabi Mallar Listesi"nde gösterilmi?tir. Söz konusu listelerin d???nda kalan mallar?n ithali ise serbest b?rak?lm??t?r.

Ayr?ca "Fona Tabi Mallar Listesi" aç?klanm?? ve bu listede yer alan mallar?n ithali s?ras?nda al?nan fon tutarlar?n?n Toplu Konut Fonu'na yat?r?lmas? öngörülmü?tür. Daha sonraki dönemlerde ithali yasak mallar, uyu?turucu maddeler ba?ta olmak üzere bir kaç kalemle s?n?rland?r?lm??t?r. Benzer ?ekilde Müsaadeye Tabi Mallar Listesi'nin kapsam? daralt?lm??, 1990 y?l?nda ise uygulamadan kald?r?lm??t?r.

1983 y?l?ndan sonra kambiyo rejiminin serbestle?tirilmesi konusunda önemli geli?meler sa?lanm??, k?s?tlama ve yasaklar?n büyük bir bölümü kald?r?lm??t?r. Bu konuda ilk ad?m? 7.7.1984 tarihli Resmi Gazete'de yay?mlanan Türk Paras?n?n K?ymetini Koruma Kanunu (TPKK) hakk?nda 30 say?l? Karar olu?turmu?; ikinci ve en önemli ad?m ise 11.8.1989 tarihli Resmi Gazete'de yay?mlanan 32 say?l? Karar olmu?tur. 30 say?l? Karar? yürürlükten kald?ran 32 say?l? Karar?n baz? maddelerinde de daha sonra baz? de?i?iklikler yap?lm??t?r.

Bu dönemde kambiyo rejiminde yap?lan ba?l?ca de?i?iklikler ?unlard?r: Türkiye'ye döviz ithali tümüyle serbest b?rak?lm??t?r. Türkiye'de yerle?ik ki?ilerin döviz bulundurmalar?, hesap açmalar?, döviz sat?n almalar? serbest b?rak?lm??t?r. K?ymetli maden, ta? ve e?yalar?n, d?? ticaret rejimi esaslar? dahilinde, Türkiye'ye ithali ve ihracat? serbest b?rak?lm??t?r.

Ekonominin tümünü kapsayan bu ?stikrar Program? ba?ar?yla uygulanm?? ve 1980-1987 döneminde olumlu geli?meler kaydedilmi?tir. Bu geli?meler ?u ?ekilde özetlenebilir; 1980 y?l?nda reel GSMH büyüme oran? negatif %2,3 (yeni seri) iken, 1982 y?l?nda %3,1, 1984 y?l?nda %7,1, 1985 y?l?nda %4,3 olarak gerçekle?mi?tir.

1986 y?l?nda iç talepteki art?? ve petrol fiyatlar?ndaki dü?menin yaratt??? uygun ko?ullar?n da katk?s?yla büyüme h?z? hedefin üzerinde gerçekle?mi?tir. Bu süreç, 1987 y?l?nda da devam etmi?, 1986 y?l?nda %6,8'i bulan büyüme h?z? izleyen y?l %9,8 olmu?tur. Ekonomik büyüme oranlar?nda görülen bu art??, kamu kesimi yat?r?m-tasarruf fark?n?n artmas?na neden olmu?tur.

Kamu kesiminin borçlanma gere?i ise 1980 y?l?nda GSMH'n?n %8,8'i (yeni seri) iken 1983 y?l?nda GSMH'n?n %6's?, 1986 y?l?nda GSMH'n?n %3,7'si 1987 y?l?nda ise GSMH'n?n %6,1'i olarak gerçekle?mi?tir. Bu dalgalanma, piyasalarda arz-talep dengesizlikleri yaratarak enflasyon haddlerinin yükselmesine neden olmu? ve 1981-1987 y?llar? aras?nda deflatör ortalama olarak %38 artarken, 1988 y?l?nda %69,7 seviyesine ç?km??t?r.

Ki?i ba??na milli gelir ise 1980 y?l?nda 1.539 dolar iken 1987 y?l?nda 1.636 dolara yükselmi?tir. 1980 y?l?nda %17,2 (yeni seri) olan kamu gelirlerinin GSMH içindeki pay? 1983 y?l?nda %16,5, 1985 y?l?nda %13,0 ve 1987 y?l?nda %13,9 olarak gerçekle?mi?tir. 1980 y?l?nda %20,3 (yeni seri) olan kamu harcamalar?n?n GSMH içindeki pay? 1983 y?l?nda %18,8, 1985 y?l?nda %15,3 ve 1987 y?l?nda %17,4 olarak gerçekle?mi?tir.

1980'li y?llarda uygulanan liberal politikalar sonucunda d?? ticaret hacmimiz h?zla geni?lemi?tir. 1980 y?l?nda 2.9 milyar dolar olan ihracat?m?z 1987 y?l?nda 10.2 milyar dolara ula?arak yakla??k 4 kat artm??t?r. ?hracat?n ithalat? kar??lama oran? ise 1980 y?l?nda %30 seviyesinden 1987 y?l?nda %72'ler seviyesine yükselmi?tir. ?hracat?m?zdaki kompozisyonda da h?zl? bir de?i?im meydana gelmi? ve sanayi ürünleri ihracat? h?zla artarak toplam ihracat?m?z içerisindeki pay? %70'ler seviyesine yükselmi?tir.

?hracat?n pazar aç?s?ndan analizi yap?ld???nda ise en büyük pazar?n Avrupa Birli?i ülkeleri oldu?u görülmektedir. Türkiye'nin ithalat? ise 1980-1987 döneminde, 1982 ve 1986 y?llar? d???nda devaml? artm??t?r. 1986 y?l?nda ise petrol fiyatlar?nda meydana gelen dü?ü?ten dolay? azalm??t?r. 1980 y?l?nda 7.9 milyar dolar olan ithalat 1987 y?l?nda 14.2 milyar dolara yükselmi?tir. ?thalat?n içerisinde en büyük paya hammadde ithalat? sahip olup, AB ülkelerinden yap?lan ithalat toplam ithalat içerisinde ilk s?ray? almaktad?r.

1978, 1979 ve 1980 y?llar?nda Paris'te OECD üyesi ülkeler ve Japonya ile imzalanan ertelemeler d?? borç stokumuza ek yük getirmi?, bunun sonucunda 1982 y?l?nda d?? borç stoku 17.6 milyar dolara yükselmi?tir. 1982 y?l?ndan itibaren d?? borçlar devaml? artm?? ve 1987 y?l?nda 40.3 milyar dolara yükselmi?tir.

1980 sonras? dönemde, kamu aç?klar?n?n Merkez Bankas? kaynaklar?yla finanse edilmesinin enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, genelde iç borçlanma yolu tercih edilmi?tir. Özellikle 1984 y?l?ndan sonra iç borçlar giderek art?? göstermi?tir. 1980 y?l?nda 721 milyar TL olan iç borç stoku 1987 y?l?nda 17.2 trilyon TL olarak gerçekle?mi?tir.

1971-1980 döneminde Türkiye'ye gelen toplam yabanc? sermaye tutar? 100 milyon dolar civar?nda iken, 1980 y?l?ndan itibaren h?zla artm??t?r. 1981 y?l?nda izin verilen yabanc? sermaye tutar? 337 milyon dolar iken bu tutar 1987 y?l?nda 655.2 milyon dolara yükselmi?tir.

1980 y?l?nda %8,5 olan hizmetler sektörünün toplam yabanc? sermaye izinleri içerisindeki pay?, 1987 y?l?nda %52,9'a yükselmi?tir. Fiili yabanc? sermaye giri?i ise 1980 y?l?nda 35 milyon dolar iken 1987 y?l?nda 239 milyon dolara yükselmi?tir. Yabanc? sermayeli kurulu?lar?n say?s? ise 1980 y?l?nda 78 iken 1987 y?l?nda 836'ya yükselmi?tir.

1980 sonras?nda sermaye piyasas?nda da önemli geli?meler ya?anm??t?r. 1981 y?l?nda 2499 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu yürürlü?e konulmu?tur. 1982 y?l?nda Sermaye Piyasas? Kurulu olu?turulmu?, 1986 y?l? ba?lar?nda ise ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? faaliyete geçmi?tir.

Boom « Kavramlar

Ekonomik etkinliklerin en yüksek oldu?u dönem. ?ki boom aras? genellikle yedi-sekiz y?ld?r. Boom s?ras?nda üretim artmakta, fiyatlar ve ücretler yükselmekte, i?sizlik azalmaktad?r. Tam istihdam sa?land?ktan sonra artan ücretler ve fiyatlar, boom'u enflasyoncu bir karaktere sokar.

Birçok sanayile?mi? ülkede, 1892'den 1913'e kadar geçen sürede her yedi-sekiz y?lda bir boom meydana gelmi?tir. Bu tarihten sonra sava? sonras? döneme kadar uzun süreli bir depresyon görülmektedir. Ancak ?kinci Dünya Sava?? sonras? uygulanan tam istihdam politikas? resesyonlar?n ortadan kalkmas?n? sa?layamam??t?r.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
bursa escort, bursa eskort bursa escort, bursa eskort - chat rulet chat rulet - sohbet numaralari sohbet numaralari - konya escort, konya eskort konya escort, konya eskort -