Ekonomi

Neo-Klasik Ekonomi « Ak?mlar ve Teoriler

?ngiltere'de Alfred Marshall, Fransa'da Léon Walras ve Avusturya'da Carl Menger etraf?nda olu?an okullar? içine alan bir genel dü?ünce çerçevesidir. Neo-klasik ekonominin en önemli özelli?i piyasa olaylar?yla ilgili geni? kategorileri ki?isel dü?üncelere indirgemesi, ekonomi biliminin alternatifler aras?nda sübjektif seçim yapman?n, ki?inin temel aksiyonuna ba?l? bulundu?unu iddia etmesidir.

Neo-klasik ekonomi, de?er teorisi konusunda 19. yüzy?l?n sonlar?na do?ru ortaya ç?kan marjinal devrim ile ba?lam??t?r. Neo-klasik ekonomi tek bir dü?ünce okulu de?ildir, yukar?da ad? geçen üç tan?nm?? ekonomistin etraf?nda olu?an alt-okullar?n kar???m?d?r. Bu alt-okullar?n ortak yanlar?, piyasa süreçlerini koordine eden özellikleri piyasada ki?ilerin planlar? ve sübjektif de?erleriyle aç?klamaya verdikleri a??rl?kt?r. Ki?iler piyasada teknolojik bilgi, sosyal al??kanl?klar ve uygulamalarla kaynaklar? n k?tl??? gibi zorlay?c? faktörlerin etkisi alt?nda de?erlendirme yapmaktad?r.

?ngiltere'de Marshall'?n 1885'te Cambridge Üniversitesi politik ekonomi kürsüsüne atanmas? Cambridge Okulu'nun ba?lang?c?n? olu?turmaktad?r. Bu Neo-klasik ekonomi varyant? klasik ekonominin geçmi?teki katk?lar?na, özellikle David Ricardo ve John Stuart Mill'in katk?lar?na süreklilik getirmi?tir.

Marshall 1890'l? y?llarda yay?nlanan Principles of Economics adl? kitab?nda, mallar? n normal fiyatlar?n? belirleyen kuvvetlerin sanayiler içinde ya?am kavgas? veren firmalar çerçevesi içinde arz ve talep vas?tas?yla aç?klanabilece?ini ispat etmi?tir. Marshall'?n taraftarlar? A.C. Pigou, D.H. Robertson, Ralph Hawtrey ve bir dereceye kadar John Maynard Keynes'ten olu?maktad?r.

1930'lu y?llarda Keynes eski üstad?n?n aleyhine dönmü? ve sübjektif de?erlendirmelerin koordinasyonu bozan süreçlere, i?gücü i?sizli?ine ve sermayenin eksik kullan?lmas?na yol açabilece?ini vurgulam??t?r. Fransa'da Walras 1874'te yay?nlad??? Elements of Pure Economics adl? kitab? ile genel denge okuluna kurmu?tur.

Vilfredo Pareto'nun 1896-1897 y?llar?nda yay?nlad??? Cours d'Economie Politique kitab?yla bu okul ?sviçre'nin Lausanne ?ehrinde geli?mi?tir. Di?er taraftan Walras'?n baz? ö?retileri A.L. Bowley'in Mathematical Groundwork of Economics (1924) kitab? arac?l???yla ?ngiltere'ye geçmi?tir.

Marshall gibi, Walras ve okulu piyasa fiyat belirlenmesinin arz ve talebiyle me?gul olmu?tur; fakat Walras Marshall'dan ileri giderek bütün piyasalar?n e?-anl? olarak dengede olabilece?i matematik ?artlar? incelemi?tir. Avusturya'da Carl Menger 1871'de yay?nlad??? Principles of Economics kitab?yla Avusturya Okulu'nu kurmu?tur.

Viyana Üniversitesi profesörlerinden Friedrich von Wieser, Eugen von Böhm-Bawerk ve daha sonra Ludwig von Misse ve Friedrich A. von Hayek onun ö?retilerini geni?letmi?lerdir. Marjinalist ekonominin temel konusu ki?inin bir mal?n veya hizmetin de?erini tahmin ederken o birimden vazgeçmesi halinde tatmin edilmemi? en dü?ük de?erdeki kullan?ma ba?l?d?r.

Jevons, Marshall ve Walras ki?inin mülkiyetinde bulunan arz miktar?yla hissedilen sübjektif tatminin ?iddeti aras?ndaki ili?kiyi kabul etmi?lerdir. Fakat her tercihin vazgeçilen bir f?rsat ile ilgili oldu?u fikrini geli?tiren Avusturya Okulu ve daha sonra 1930'lu y?llarda London School of Economics'teki ekonomistler olmu?tur. Bundan hareketle Neo-Klasik Okul her harcama yönünde, harcanan marjinal dolar?n sa?lad??? tatminin e?it olmas? halinin bulunmas? için sürekli kar??la?t?rma ve ikameler yolu ile piyasada rasyonelli?i tan?mlam??t?r. Fiyatta bir yükselme sonunda ikame mekanizmas? harekete geçmekte, pahal? mal?n yerine daha ucuz alternatifler ikame olmaktad?r.

Marshall'?n tan?m?n? yapt??? ikame prensibine göre fiyat yükseldikçe ki?isel talep asla artmamaktad?r. Bu prensibe bir numaral? talep kanunu denmi?tir. ?kinci talep kanunu, piyasan?n uyum sa?lamak için gerektirdi?i zaman ne kadar uzunsa, ikame etkisinin o kadar büyük oldu?unu ifade etmektedir. ?kame kavram? sosyal bilimlerin en radikal fikirlerinden biridir ve ulusal ihtiyaçlar?n sabit oldu?unu iddia edenleri ele?tirmek için kullan?lm??t?r. Arz k?sm?nda üreticiler, piyasada ya?amlar?n? devam ettirmek için bir arz miktar?n? en ucuz üretme yolunda, kaynaklar aras?nda ikamelerde bulunmaktad?rlar.

Marshall'?n geli?tirmi? oldu?u firmalar ve endüstriler modelinde, beklenmedik talep kaynaklar?na ba?l? olarak üretimi tedrici ?ekilde ayarlama mecburiyeti çerçevesinde, firmalar k?sa dönemde kapasitelerini daha yo?un bir ?ekilde kullanacak ve uzun dönemde kapasitelerini de?i?receklerdir. Zaman geçtikçe firmalar hem büyüklük, hem de organizasyon bak?m?ndan daha esnek hareket edebilmekte, arz ve talep aras?ndaki denge daha esasl? bir ?ekilde olu?maktad?r.

Ekonomik organizasyonla ilgili yeni ?ekillerin ö?renilmesinin ve ke?fedilmesinin ölçek ekonomilerine yol açt??? öne sürülmü?tür. Birinci arz kanununa göre fiyat ne kadar büyük olursa, arz miktar? ndaki art?? da o kadar büyük olmaktad?r. ?kinci arz kanununa göre belirli bir fiyat art???na tekabül eden arz miktar? art???, piyasan?n uyum sa?lamas? için geçen zaman ne kadar uzunsa o kadar fazla olacakt?r.

Neo-Klasik ekonomide ba?ka kaynaklarla bir arada kullan?lan bir kayna??n de?erini tespit ederken marjinal prodüktivitelerine bak?lmaktad?r. Bir kayna??n marjinal prodüktivitesini bulmak, di?er faktörleri sabit tutmak ve söz konusu faktörün miktar?n? de?i?tirmek suretiyle üretimde meydana gelen de?i?meleri tespit etmek gerekir. Faktörün bir birimini azaltmak suretiyle üretim ne kadar artarsa, faktörün marjinal ürünü o kadar büyük olacakt?r.

1898'de Phillip Wicksteed, pozitif veya negatif ölçek ekonomileri mevcut olmad??? takdirde, her faktöre marjinal ürünü kadar bir pay verildi?inde bütün faktörlerin ortak ürüne tamamen da??t?lm?? olaca??n? göstermi?tir. 1920'li y?llarda Neo-Klasiklerden Paul ve Douglas, 1960'l? y?llarda Robert Solow Amerika'da ki?i ba??na gelirin büyümesine emek, sermaye ve inovasyonun katk?katk? lar?n? ölçebilmek için faktör fiyatlar? teorisini kullanm??lard?r.

Douglas, 1934 y?l?nda yay?nlad??? Theory of Wages kitab?nda i?çilerin milli gelirden ald??? nispi pay?n zaman içinde de?i?mi? oldu?unu tespit ederek, kapitalizmin geli?mesiyle i?çi s?n?f?n?n daha az bir pay alaca?? yolundaki Marksist iddiay? büyük çapta çürütmü?tür.

Neo-Klasik ekonomi politikas? analizinin büyük bir k?sm?n? ekonomik etkinlikle ilgili özel bir kavrama ba?lamaktad?r. A politikas?n?n belirli bir amaç için B politikas?ndan daha az kaynak gerektirdi?i gösterilirse, bu takdirde A politikas? B politikas?na tercih edilmekte ve daha etkin oldu?u ifade edilmektedir. Piyasa fiyatlar?n?n de?er indeksleri oldu?unu varsaymakla, Neo-Klasik ekonomistler programlar?n maliyet ve faydalar?n? de?erlendirmektedir. Maliyetlerine göre daha fazla fayda sa?layan politikalar ekonomik bak?m?ndan daha etkilidir.

?srail Kirzner, Murray Rothbard ve Ludwing Lachmann gibi modern Avusturya Okulu temsilcileri, f?rsat maliyetinin ölçme te?ebbüslerine kar?? ç?kmakta, piyasa fiyatlar?n?n denge fiyatlar? oldu?u varsay?m?n?n yanl?? oldu?unu iddia etmekte, böylece maliyet-fayda analizinin metodolojik temelini reddetmektedirler.

Özet olarak denebilir ki, Neo-Klasik Okul çe?itli kavramlar çerçevesinde piyasan?n i?lemesini arz ve talep kuvvetleriyle aç?klamaktad?r. Ekonomik etkinlik kavram?yla Neo-Klasik ekonomi, hükümet politikalar?ndan baz?lar?n?n israf say?labilece?ini, daha ucuz alternatifler göstermek suretiyle ispat etmeye çal??maktad?r.

Gann Geometrik Aç?lar? « Teknik Analiz

William D. (W.D.) Gann (1878-1955), yüzy?l?m?z?n ilk yar?s?nda efsanevi bir hisse senedi i?lemcisiydi. Elli y?ll?k i? ya?am?nda, i?lemlerinde ba?ar?yla kulland??? matematiksel ve geometrik ilkelerin kusursuz ve benzersiz bir bile?imini geli?tirdi. ?? ya?am?n?n ikinci yar?s?nda, kendi yöntemini yazmaya ve ö?retmeye ba?lad?.

Gann?in yakla??m? fazlas?yla karma??kt?r ve kavranabilmesi de çok kolay de?ildir. Gann?in çal??malar?n?n büyük bölümü geleneksel grafik kavramlar?na dayan?r. O, gelecekteki direnç ve destek bölgeleri olarak tarihsel zirvelere ve tabanlara büyük önem veriyordu. K?r?lan bir direncin destek ve k?r?lan bir deste?in de direnç haline dönü?tü?ünü özellikle vurguluyordu. %50 geri-çekilmeye çok fazla inananlardand?. Orijinal dü?üncelerinden baz?lar?; kardinal kareler, fiyat ve zaman?n karelerinin al?nmas? ve geometrik aç?lar, idi.

Kardinal kare, bütün zamanlar içinde i?lem görülen en dü?ük fiyattan ileriye do?ru say?m yap?larak gelecekteki destek ya da direnç seviyelerine ula?abilme yöntemiydi. Ba?lang?ç fiyat? karenin merkezine yerle?tirilir ve her bir yükselen fiyat saat yönünde olacak ?ekilde kareye yerle?tirilir. Karenin "kardinal-haç?" bölümüne dü?en say?lar (merkezde birle?en dü?ey ve yatay çizgiler), gelecekte muhtemelen destek ya da direnç seviyeleri olacaklard?r.

Çember, üçgen ve kare Gann?i çok etkileyen geometrik biçimlerdi. Bir çember yüzeyini olu?turan 360 derece onun çal??malar?nda belirgin olarak yer ald?. Gann, piyasan?n gelecekteki dönü? noktalar?n?n zaman hedeflerine ula?abilmek için 360 dereceye uyumu kulland?.

Piyasan?n gelecekteki dönü?ü için Gann?in takvim günü say?m?na ula?abilmenin bir yolu, önemli zirvelerden ve tabanlardan ileriye do?ru 30,90,120,180 ve 360 say?lar?yla say?m yapmakt?r. Bu ileriye do?ru olan takvim günleri, piyasan?n gelecekteki dönü?lerini önceden belirleyebilir. Belirgin bir tabandan ya da zirveden bir y?l sonraki gün, fiyat hedefi olarak önemli potansiyel ta??yan bir gündür. Gann, 7 say?s?yla uyu?an zaman hedeflerine özel bir önem veriyordu.

Gann, kuram?n?n temellerinin önemli bir bölümünü olu?turan zaman ve fiyat biçimlerinin birle?tirilmesinde, bu her ikisi aras?nda belirli bir oransal ili?ki görüyordu. Zirveleri ya da tabanlar? bulabilmek için kulland??? yöntemlerden biri, fiyat ve zaman?n karelerinin al?nmas?na dayan?yordu -bu da, bir birim fiyat?n bir birim zamana ne zaman e?itlenece?idir-.

Örne?in Gann, bir piyasada belirgin bir zirveyi al?r, bu zirvedeki fiyat? bir takvim birimine (gün, hafta, ay ya da y?l) dönü?türür ve bu zaman dönemini ileriye do?ru ölçerdi. Bu zaman dönemine ula??ld??? zaman, fiyat ve zaman karesel olarak e?itlenmi? olur ve piyasan?n dönmesi gerekirdi. Bir örnek olarak, piyasa e?er 100 birim seviyesinde belirgin bir zirveye ula?m??sa Gann, ileriye do?ru 100 gün, hafta, ay ya da y?l sayard?. Gelecekteki bu günler, muhtemel dönü? noktalar? olarak belirlenirdi. Gann?in, fiyat ve zaman aras?ndaki oransal ili?kisi, bu tart??mada bizim de as?l ilgi alan?m?z olan, onun geometrik aç?lar kuram?n?n temelidir.

GEOMETR?K AÇILAR ve YÜZDELER

Amac?m?z, Gann?in daha basit ve önde gelen ve baz? Gann kullan?c?lar?na göre de onun en de?erli tekniklerinden birini, geometrik aç?lar? tart??makt?r. Aç? çizgileriyle ba?lant? içinde, göreceli olarak basit olan bir ba?ka kavram?, yüzde geri-çekilmeleri de tart??mam?z içine sokaca??z.

Tart??mam?za Gann yüzdeleriyle ba?layal?m. Gann fiyat hareketini sekize böler: 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Gann ayn? zamanda fiyat hareketini de üçe böler: 1/3 ve 2/3. A?a??daki tablo, yukar?daki kesitlerin yüzde e?de?erlerini veriyor. 1/3 ve 2/3 yüzde parametrelerinin, sekize bölünmeler listesi içinde kendilerine ait yerlere sokulmu? olduklar?na dikkat edelim.

1/8 = %12.5
2/8 = %25
1/3 = %33
3/8 = %37.5
4/8 = %50
5/8 = %62.5
2/3 = %67
6/8 = %75
7/8 = %87.5
8/8 = %100

Hemen farkedeceksiniz ki, ortadaki be? say? -%33, %37.5, %50 ve %67- bize yabanc? olmayan say?lard?r. Gann?e göre %50 geri-çekilme en önemli olan yüzdeydi. Bu be? yüzde geri-çekilme ayn? zamanda yüzde geri-çekilmeler içinde en ünlü olanlar?d?r. %50?lik geri-çekilmeyi biraz geni?letirsek, Fibonacci geri-çekilmelerinin de e?de?eri olan, önem s?ras?na göre %37.5 ve %62.5?lik geri-çekilmeler s?radaki iki yeni yüzdedir. Dolay?s?yla biz ?imdi, Gann ve Elliott Dalga Kuram??n? birle?tirerek yolumuza devam ediyor oluyoruz. Bunlardan sonraki iki yüzde, Dow Kuram??n?n minimum ve maksimum geri-çekilme de?erleri olan %33 ve %67 yüzdeleridir.

Gann, di?er yüzdelerin de piyasan?n içinde olduklar?na ancak daha az önemli olduklar?na inan?yordu. Gann yelpazesi, piyasan?n muhtemel dönü? noktalar? olarak %75 ve %87.5?luk geri-çekilmeleri de belirler. %12.5 ve %25 gibi daha küçük geri-çekilmeler de piyasada bir rol oynayabilir. Ancak bu son dört say?, bütün piyasa teknikçilerinin genel olarak kulland?klar? %33 ve %67?lik geri-çekilmelerin s?n?rlar? d???ndad?r.

Gann?in geometrik aç?lar?, baz? belirli aç?larda, belirgin zirve ya da tabanlardan çizilen trend çizgileridir. Bu aç?lar, fiyat ve zaman aras?ndaki ili?ki ile belirlenir. Gann?in en önemli aç?s? 45 derecelik aç?d?r. Bir yukar?-trend?de geometrik aç? çizgileri, bir piyasa taban?ndan sa?a ve yukar?ya do?ru çizilir. Bir a?a??-trendde bu çizgi, piyasan?n bir zirvesinden sa? a?a??ya do?ru çizilir. Geometrik aç? çizgisi, fiyat ve zaman birimleri aras?ndaki birebir ili?kiye dayan?r. Di?er bir deyi?le fiyatlar, her bir zaman birimi için (günlük çubuk grafik üzerinde genellikle bir hafta) bir fiyat birimi oran?nda yükselirler ya da dü?erler.

45 DERECE Ç?ZG?S?N?N ÖNEM?

45 derece çizgisi, Gann?in ana yukar? ve a?a?? trend-çizgilerini temsil eder. Fiyatlar yükselen çizginin üzerinde kald??? sürece, bir bo?a piyasas? yürürlülü?ünü sürdürüyor demektir. Fiyatlar alçalan çizginin alt?nda kald??? sürece de, bir ay? piyasas? yürürlülü?ünü sürdürüyor demektir. 45 derece çizgisinin k?r?lmas? genellikle, ana bir trendin tersine dönü?ünün sinyali olur.

45 derece çizgisinin, fiyat ve zaman?n kusursuz bir dengesini temsil etti?i görülebilir. Bir yukar?-trend?de e?er fiyatlar 45 derece çizgisine kadar dü?erlerse bu durum, fiyat?n ve zaman?n kusursuz bir dengeye gelmi? olmalar? anlam?na gelir. Bu nedenle trend çizgisinin k?r?lmas?, bu ili?kideki ve trenddeki muhtemel bir de?i?ikli?e i?aret eder. 45 derece aç?lar? kullan?larak, esas trend çizgisine paralel olacak ?ekilde, belirgin zirve ve tabanlardan kanal çizgileri de çizilebilir.

2?nin çarpanlar? olacak ?ekilde fiyat ve zaman birimleri birle?tirilerek daha dik ya da daha düz olan geometrik trend çizgileri çizilebilir. 1x1 çizgisi 45 derece çizgisidir. 1x2 çizgisi, her bir zaman birimi için iki fiyat birimi art??? gösteren, 45 derece çizgisi üzerindeki bir sonraki daha dik olan çizgi olacakt?r. Bu durum, zamana göre fiyatlar?n iki kat artt???n? gösterir. Bir sonraki daha dik çizgi, bir birim zamanda fiyatlar?n dört kat artt???n? gösteren 1x4 çizgisi olacakt?r. Daha dik say?lar genel olarak kullan?lmasa da, giderek dikle?en bu çizgiler 1x8?e kadar sürdürülebilir. (Bkz. ?ekil 13.1)

45 derecelik yukar?-trend çizgisinin alt?ndaki ilk düz çizgi, iki birim zamanda fiyat?n bir birim ilerledi?ini gösteren 2x1 çizgisidir. Daha da düz bir çizgi, fiyat?n bir birim de?i?mesi için dört birim zaman? gösteren 4x1 çizgisi olacakt?r. A?a??daki tablo, derece e?de?erleriyle birlikte, azalan bir s?ralamada çe?itli aç? çizgilerini gösteriyor. ?lk rakam zaman? ve ikinci rakam da fiyat? temsil ediyor. Bu, zaman x fiyat ?eklinde de okunabilir.

1 x 8 = 82 1/2 derece
1 x 4 = 75 derece
1 x 3 = 71 1/4 derece
1 x 2 = 63 3/4 derece
1 x 1 = 45 derece
2 x 1 = 26 1/4 derece
3 x 1 = 18 3/4 derece
4 x 1 = 15 derece
8 x 1 = 7 1/2 derece

1x3 ve 3x1 çizgilerinin tabloda yer ald???na dikkat edelim. Gann, fiyat hareketini üçe bölen bu çizgilerin haftal?k ve ayl?k grafiklerde daha yararl? olduklar?n? aç?kça hissetmi?ti. Gann?in geometrik çizgileri, h?z çizgileri ve Fibonacci yelpaze çizgilerine çok benzer biçimde kullan?l?r.

Bir yukar?-trend?de bu çizgiler destek, bir a?a??-trend?de ise direnç çizgileridir. Bir yukar?-trend s?ras?nda bu çizgilerden birinin k?r?lmas?, bir a?a??daki çizgiye kadar fiyatlar?n dü?ebilece?ine i?aret eder. Bunun tersi olarak, fiyatlar?n yukar?daki bir çizgiyi k?rmalar? durumunda bir sonraki yüksek çizgiye kadar yükselmeleri beklenir. (Bkz. ?ekil 13.2).?ekil 13.1 Gann?in, zaman X fiyat geometrik aç?lar? görülüyor. 45 derece çizgisi, zaman?n ve fiyat?n kusursuz bir uyum içinde oldu?u en önemli trend çizgisidir. Böyle bir durum ço?unlukla bir trend dönü?ünü belirler. Bu trend çizgileri destek ve direnç seviyelerine i?aret eder. Çizgilerden biri k?r?ld??? zaman fiyatlar bir sonraki çizgiye kadar ilerlerler.?ekil 13.2 ?MKB Endeksi?nin grafi?ine uygulanm?? olan Gann trend çizgileri görülüyor. Grafi?i sol taraf?ndan çizilmi? olan yukar?-trend çizgilerinden 45 derecelik çizginin May?s ay?nda k?r?lmas?ndan sonra fiyatlar?n bir alt çizgiye kadar gerilemi? ve o çizgide destek görmü? olduklar?na dikkat edelim. Yine fiyatlar?n Temmuz ay?ndaki zirveden çizilen a?a??-trend çizgilerine do?ru yükselmelerinde bu çizgilerde nas?l duraksad???na ve en yukar?daki çizginin de k?r?lmas?ndan sonra yukar?-trend?in nas?l h?zlanm?? oldu?una dikkat edelim.

GEOMETR?K AÇI Ç?ZG?LER?N?N ve YÜZDE GER?-ÇEK?LMELER?N B?RLE?T?R?LMES?

Bu iki teknik birlikte kullan?ld?klar? zaman daha etkilidirler. Önemli bir piyasa hareketi ortaya ç?kt?ktan sonra, tüm fiyat dizisi sekize bölünebilir. Bu i?lem, yerinde yüzde noktalar?na sekiz yatay çizgi çizilerek yap?labilir. Bir yukar?-trend?de bu çizgiler trendin dip noktalar?nda destek sa?larlar. Bir a?a??-trend?de bu çizgiler muhtemel dirençleri temsil eder.

Gann kullan?c?lar? bu çizgileri grafik üzerine yerle?tirmekle, önemli yüzde geri çekilmelerin gelecekte tam olarak nerede olduklar?n? bilebilirler. Gann sekiz de?i?ik say? kullanm?? olsa da en önemlileri merkezin yan?na, 3/8, 4/8 ve 5/8 noktalar?na yerle?mi? olanlard?r. Bu say?lar, %50 geri-çekilmeyi ve iki Fibonacci say?s?n? da kapsarlar. Geriye kalan parametrelerin önemi daha azd?r ancak i?lemci, bunlar?n nerede olduklar?n? da en az?ndan bilmelidir.

Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? « Kavramlar

Gayrimenkul, ülkemizde y?llard?r devam eden enflasyonist ortam nedeni ile her zaman popüler bir yat?r?m arac? olmu?tur. Ancak, genel olarak Türkiye'de gayrimenkul al?m?n?n ?ekli, bat?l? ülkelerdeki al?m ?eklinden farkl?d?r. Ülkemizde gayrimenkul yat?r?mlar?n?n tamam?na yak?n?n?n finansman? özkaynaklardan (nakit) sa?lan?rken, istatistiklere göre ABD'de in?aat yat?r?mlar?n?n %70'lik bir k?sm? kurumsal sermaye taraf?ndan yap?lmaktad?r.

Türkiye'de ise bu oran?n %5 seviyesinde kald??? gözlenmektedir. Ayn? zamanda, Türkiye'de bu yat?r?mlar?n %3'üne yak?n bir k?sm? sermaye piyasas? araçlar? ile finanse edilirken, ayn? oran ABD'de %60't?r. Bu farkl?l???n temel nedeni, y?llard?r devam eden yüksek enflasyon ve faiz ortam? nedeniyle kullan?m? mümkün olmayan uzun vadeli kredilerdir.

Geli?mi? bat? ülkelerinde ekonomik büyümeye katk? sa?layan sektörlerin ba??nda gelen gayrimenkul yat?r?m sektörü, faizlerin dü?mesi ile birlikte önümüzdeki dönemde yat?r?mc?lar?n gözdesi haline gelebilir. Önümüzdeki dönemde kurumsal kimlikleri ile planl? gayrimenkul yat?r?mlar?n? te?vik edecek gayrimenkul yat?r?m ortakl?klar? ile kaliteli, uygun fiyat ve ödeme ?artlar? ile gayrimenkul sahibi olmak mümkün olabilecektir.

Dünya'da GMYO'lar

?lk örneklerine 20. yüzy?l?n ba??nda rastlanan GMYO'lar, Amerikan sermaye piyasalar?n?n ürünüdür. Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl?klar?, gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yat?r?m yapan ?irketlerdir. Genel olarak, yat?r?mc?lar?n küçük birikimlerini birle?tirerek i?merkezleri, otel ve al??veri? merkezleri gibi projelere yat?r?m yapmaktad?rlar.

1990'lar?n sonunda ABD'de sermaye piyasalar?nda i?lem gören GMYO'lar?n toplam piyasa de?eri USD 8,7 milyar iken, pazardaki en büyük GMYO'nun piyasa de?eri USD 700 milyondu. Ancak, 2000'in sonunda aradan geçen 10 y?l?n ard?ndan ABD'de sermaye piyasalar?nda i?lem gören GMYO'lar?n toplam de?eri USD 138.8 milyara ula??rken pazar?n en büyük ?irketinin piyasa de?eri ise 10 milyar dolara ula?m??t?r. Bu rakam 10 sene öncesinin gayrimenkul yat?r?m ortakl?klar? sektörünün toplam büyüklü?ünden daha da büyüktür.

Türkiye'de GMYO'lar

Sermaye Piyasas? Kurulu (SPK), ilk olarak 1995 y?l?nda gayrimenkul ya da gayrimenkule dayal? sermaye piyasas? araçlar?na yat?r?m yapmak üzere kurulacak gayrimenkul yat?r?m ortakl?klar? ile ilgili düzenleme yapm??t?r. Daha sonra bu düzenlemeler uygulamada kar??la??lan sorunlar nedeniyle 1998'de revize edilmi?tir. Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl?klar? (GYO)'lar tüzel ki?ilik olarak kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopaj?ndan istisna tutulmu?lard?r. Bu ortakl?klardan kar pay? elde edenler için 4369 say?l? kanun ile 01.01.1999 tarihinden itibaren vergi muafiyeti kald?r?lm??t?r.

GYO'lar, ?MKB'de i?lem gören di?er ?irketler gibi A.?. statüsündelerdir. Fakat di?er ?irketlere göre 3 önemli farkl?l?klar? vard?r. Birincisi, faaliyetlerini Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl?klar?na ?li?kin Esaslar Tebli?i'ne göre yürütmeleri, ikincisi vergi muafiyetine sahip olmalar?, üçüncüsü ise ç?kar?lm?? sermayelerinin %49'unu halka arz etmek zorunda olmalar?d?r. SPK tebli?ine uygun olarak GYO'lar kurulu ya da dönü?üm i?lemlerinin tamamlanmas?n? takip eden 1 y?l içinde hisse senetlerinin kayda al?nmas? talebiyle SPK'ya ba?vurmak zorundad?rlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy
chat rulet chat rulet - rulet turk rulet turk -